Πώς να λύσετε την “κακή ηγεσία” σε μια ομάδα;

Η κακή ηγεσία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τις ομάδες και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα, χαμηλό ηθικό και υψηλό κύκλο εργασιών. Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν πρώτα οι συγκεκριμένες συμπεριφορές και ενέργειες που συμβάλλουν στην κακή ηγεσία. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ερευνών των εργαζομένων, ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων για τη συλλογή ανατροφοδότησης και ιδεών για τα θέματα ηγεσίας.

Μόλις εντοπιστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα, είναι σημαντικό να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα με τον εν λόγω ηγέτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της προπόνησης, της καθοδήγησης ή της διαχείρισης των επιδόσεων. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται σαφείς προσδοκίες και κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπεριφορά της ηγεσίας και να κρατήσουν τους ηγέτες υπεύθυνες για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους.

Εκτός από την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων, είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα διαφάνειας και ανοιχτής επικοινωνίας μέσα στην ομάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενθάρρυνση των εργαζομένων να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους και με την προώθηση μιας κουλτούρας ανοιχτής ανατροφοδότησης.

Είναι επίσης σημαντικό να προσφέρουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και κατάρτιση των εργαζομένων για τη βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων και η οικοδόμηση ομάδας.

Τέλος, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα σύστημα για τακτικές αξιολογήσεις απόδοσης για όλους τους ηγέτες, γεγονός που θα επέτρεπε τη συνεχή ανατροφοδότηση και τις ευκαιρίες εντοπισμού και αντιμετώπισης οποιωνδήποτε ζητημάτων ηγεσίας που προκύπτουν.

Συμπερασματικά, η κακή ηγεσία μπορεί να αποτελέσει σοβαρό ζήτημα για τις ομάδες, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω ενός συνδυασμού αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων, δημιουργίας μιας κουλτούρας διαφάνειας και ανοικτής επικοινωνίας, παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη των εργαζομένων και δημιουργία ενός συστήματος για τακτικές αξιολογήσεις απόδοσης . Λαμβάνοντας αυτά τα βήματα, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν την ηγεσία στις ομάδες τους και τελικά να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση και την παραγωγικότητα του οργανισμού.