Како да се реши „лошо решавање на конфликти“ во тим?

Лошата резолуција на конфликти може да има штетен ефект врз тимската динамика и продуктивноста. Може да доведе до огорченост, недоверба и дефект во комуникацијата, што на крајот може да му наштети на перформансите и успехот на тимот.

Еден од првите чекори во решавањето на лошото решавање на конфликтите во рамките на тимот е да се идентификуваат основните причини за конфликтот. Ова може да вклучува недостаток на јасна комуникација, различни мислења или приоритети или недостаток на доверба и разбирање помеѓу членовите на тимот.

Следно, важно е да се создаде култура на отвореност и комуникација во рамките на тимот, каде членовите на тимот се чувствуваат удобно да разговараат и да се справат со конфликтите како што се појавуваат. Ова може да се постигне со промовирање на култура на транспарентност, отворена комуникација и активно слушање.

Друг клучен аспект на решавање на лошо решавање на конфликти во тим е да обезбеди обука и ресурси за ефективно решавање на конфликтите. Ова може да вклучува наставни членови на тимот како ефикасно да комуницираат, како да управуваат со нивните емоции и како да користат активни вештини за слушање.

Покрај тоа, важно е да се воспостави јасен процес за решавање на конфликти што е фер, непристрасно и ефикасно. Ова може да вклучува медијатор, неутрална трета страна, која може да помогне во олеснување на резолуцијата или систем на ескалирање на конфликти до повисоко ниво на управување, доколку е потребно.

Исто така е важно да се препознаат и наградуваат членовите на тимот кои демонстрираат силни вештини за решавање на конфликти, бидејќи тоа ќе послужи како позитивен пример за другите.

Севкупно, решавањето на лошата резолуција на конфликти во тим бара повеќеслоен пристап, вклучително и создавање култура на отвореност и комуникација, обезбедување обука и ресурси за ефикасно решавање на конфликтите и воспоставување јасен и фер процес за решавање на конфликти. Со решавање на овие проблеми, тимот ќе може да работи заедно поефикасно и да ги постигне своите цели.