Како да се реши „несоодветната комуникација“ во тим?

Несоодветната комуникација во рамките на тимот може да доведе до различни проблеми, вклучително и недоразбирања, пропуштени рокови и низок морал. За да се реши ова прашање, важно е да се идентификуваат основните причини за дефект на комуникацијата и директно да се адресираат.

Една вообичаена причина за несоодветна комуникација е недостаток на јасни очекувања и цели. Без јасна насока и очекувања, членовите на тимот може да бидат несигурни за тоа што се очекува од нив и може да се борат да комуницираат ефикасно едни со други. За да се реши ова, лидерот на тимот треба да постави јасни цели и цели за тимот и јасно да ги комуницира на сите членови.

Друга вообичаена причина за несоодветна комуникација е недостаток на доверба и отвореност во тимот. Ако членовите на тимот не се чувствуваат удобно да ги споделуваат своите мисли и идеи, тие може да имаат помала веројатност да комуницираат ефикасно. За да се справи со ова, лидерот на тимот треба да поттикне околина на доверба и отвореност преку охрабрување на членовите на тимот да ги споделат своите размислувања и идеи и со обезбедување на можности за членовите на тимот да се запознаат едни со други.

Друга можна причина за несоодветна комуникација е лошата комуникациска канали и алатки, може да биде тешко за членовите на тимот ефикасно да споделуваат информации и да соработуваат едни со други, доколку не користат соодветни комуникациски канали и алатки. За да се реши ова, лидерот на тимот треба да обезбеди тимот да користи соодветни комуникациски канали и алатки, како што се апликации за тимски пораки, софтвер за управување со проекти и алатки за видео конференција.

Конечно, несоодветната комуникација исто така може да резултира од недостаток на обука и поддршка. Членовите на тимот можеби не се свесни за најдобрите практики за комуникација, или можеби немаат вештини и знаење за ефективно комуницирање. За да се реши ова, лидерот на тимот треба да обезбеди обука и поддршка за членовите на тимот да ги подобрат своите комуникациски вештини и знаења.

Накратко, несоодветната комуникација во рамките на тимот може да има негативно влијание врз перформансите, продуктивноста и моралот на тимот. За да се реши ова прашање, важно е да се идентификуваат основните причини за дефект на комуникацијата, како што се недостаток на јасни очекувања, недостаток на доверба и отвореност, лоши канали за комуникација и алатки и недостаток на обука и поддршка и директно да се обраќаме. Со тоа, тимот ќе може да комуницира поефикасно и да работи заедно поефикасно.