Како да се реши „несоодветната тимска соработка“ во тим?

Несоодветната тимска соработка може да биде главна точка на болка за многу тимови и организации. Може да доведе до одложувања, неефикасности и недостаток на одговорност кај членовите на тимот. За да се реши овој проблем, важно е прво да се идентификуваат основните причини за проблемот.

Една вообичаена причина за несоодветна тимска соработка е недостаток на јасна комуникација и споделени цели меѓу членовите на тимот. Ова може да доведе до забуна и недоразбирања и може да ги спречи членовите на тимот ефикасно да работат заедно. Друга вообичаена причина е недостаток на доверба и кохезија кај членовите на тимот, што може да доведе до недостаток на подготвеност да сподели идеи и да работиме заедно.

За да се реши овој проблем, важно е да се создаде јасен и ефикасен комуникациски систем меѓу членовите на тимот. Ова може да вклучува редовни тимски состаноци, редовни провери и политика на отворена врата за членовите на тимот да ги споделат своите идеи и проблеми. Покрај тоа, создавање на заеднички цели и цели за тимот може да помогне да се усогласат членовите на тимот и да се обезбеди јасен фокус за нивните напори.

Друго решение е да се промовира доверба и кохезија кај членовите на тимот. Ова може да се постигне со поттикнување на активности за градење тим и поттикнување на позитивна работна култура. Покрај тоа, обезбедувањето на членовите на тимот со ресурси и обука што им е потребна за да успеат, исто така, може да помогне да се изгради доверба и кохезија.

Исто така е важно да се создаде чувство на одговорност кај членовите на тимот. Ова може да вклучува поставување јасни очекувања за секој член на тимот, како и давање редовни повратни информации и признанија за нивните напори.

Севкупно, решавањето на несоодветна тимска соработка бара повеќеслоен пристап кој се однесува на основните причини за проблемот, како што се недостаток на јасна комуникација, споделени цели, доверба, кохезија и одговорност. Со поттикнување на јасна комуникација, поставување споделени цели, промовирање на доверба и кохезија и создавање чувство на одговорност, тимовите можат да работат заедно поефикасно и да ги постигнат своите цели.