Как да разрешим “неадекватно признание и награди” в екип?

Неадекватното признаване и награди могат да бъдат значителна болка за екипите, тъй като това може да доведе до намалена мотивация, ангажираност и производителност. Това може да бъде особено предизвикателно, когато членовете на екипа смятат, че техният принос не се признава или оценява от организацията.

Една от основните причини за неадекватно признаване и награди може да бъде липсата на ясна комуникация и привеждане в съответствие около екипа и индивидуалните цели, както и липсата на прозрачност в процеса на признаване и награди.

За да се справят с този проблем, организациите първо трябва да установят ясни цели и очаквания за екипа и да гарантират, че членовете на екипа разбират как приносът им се привежда в съответствие с тези цели. Това може да стане чрез редовни срещи на екипа и дискусии един на един с членове на екипа.

Освен това организациите трябва да разработят и прилагат прозрачен процес на признаване и награди, като ясно съобщават критериите и указанията за признаване и награди и предоставяйки редовни отзиви и актуализации на процеса.

Също така е важно да разпознавате и възнаграждавате членовете на екипа по различни начини, както формално, така и неформално, като чрез бонуси, промоции и публично признание, както и чрез неформално признание като благодарствени бележки или малки подаръци.

Друг аспект, който може да бъде разгледан, е да се установи култура на признание и признателност в екипа, като насърчава членовете на екипа да признаят и оценят приноса на своите колеги.

Като цяло организациите трябва да се съсредоточат върху създаването на среда, в която членовете на екипа се чувстват ценени и признати за своя принос и където признаването и наградите са приведени в съответствие с екипа и индивидуалните цели. Това ще помогне за увеличаване на мотивацията, ангажираността и производителността и в крайна сметка ще подкрепи цялостния успех на екипа и организацията.