Как да разрешим “неадекватно разнообразие и приобщаване” в екип?

Неадекватното разнообразие и включване в рамките на екипа може да доведе до липса на креативност, иновации и производителност. Това също може да доведе до липса на разбиране и съпричастност към различни гледни точки, произход и опит, които могат да повлияят негативно на ангажираността, мотивацията и удовлетвореността на служителите.

За да се реши този проблем, важно е първо да се идентифицират основните причини за проблема. Това може да включва провеждане на проучвания, фокус групи и интервюта със служители за събиране на обратна връзка и представа за техния опит с многообразието и приобщаването в екипа.

След като бъдат идентифицирани първопричините, организациите могат да предприемат многостранно подход за справяне с проблема. Някои решения могат да включват:

-Поставяне и прилагане на цялостна стратегия за разнообразие и включване: Това може да включва поставяне на ясни цели и показатели за многообразие и приобщаване и създаване на план за постигане на тези цели.
-Осигуряване на обучение и образование за служители по теми като несъзнателни пристрастия, културна компетентност и микроагресии.
-Създаване на безопасна и приобщаваща среда за служителите да споделят своя опит и перспективи и активно търсят и оценяват своя принос и идеи.
-Покурайки възможности на служителите да се свързват и да се учат от колеги от различен произход и перспективи.
-Покураща култура на уважение, съпричастност и откритост.

Важно е да се има предвид, че постигането на разнообразие и приобщаването е непрекъснат процес, който изисква постоянни усилия и ангажираност от всички членове на екипа. Важно е редовно да преглеждате и оценявате напредъка към постигане на многообразие и цели за включване и да се правят корекции според нуждите. Редовното събиране на обратна връзка от служителите, а също така създаването на система за анонимни оплаквания може да помогне за идентифициране и справяне с всички проблеми, които могат да възникнат.

В заключение, решаването на неадекватно разнообразие и включване в екипа изисква проактивен и цялостен подход, който се занимава с първопричините за проблема и включва активното участие и ангажираност на всички членове на екипа. Създавайки култура на приобщаване, уважение и съпричастност, организациите могат да насърчават по -разнообразна и приобщаваща работна сила, която е по -добре подготвена за стимулиране на иновациите и постигане на бизнес успех.