Как да решаме „неадекватно управление на проекти“ в екип?

Неадекватното управление на проекти може да окаже значително влияние върху успеха на екипа и способността му да доставя проекти навреме и в рамките на бюджета. Тази точка на болка може да се прояви по много начини, като лоша комуникация, липса на ясни цели и цели и липса на отчетност за резултатите от проекта.

За да се реши този проблем, е важно първо да се идентифицират основните причини за проблема. Това може да включва провеждане на проучвания на служителите, фокус групи и интервюта за събиране на обратна връзка и представа за проблемите. Също така е важно да се преразгледат процесите и процедурите за управление на проекти на екипа, за да се идентифицират всички пропуски или области за подобрение.

Едно решение за подобряване на управлението на проекти в рамките на екипа е да се установят ясни роли и отговорности за членовете на екипа. Това включва назначаване на специален ръководител на проекта, който да ръководи проекта, както и да се определят конкретни членове на екипа, които да поемат конкретни задачи или отговорности. Освен това е важно да се установят ясни комуникационни канали и протоколи, като редовни срещи на екипа и актуализации на напредъка, за да се гарантира, че всички са на една и съща страница и са запознати с напредъка на проекта.

Друго решение е да се приложи методология за управление на проекти, като Scrum или Agile, за да се осигури рамка за управление и изпълнение на проекти. Тази методология трябва да бъде съобразена със специфичните нужди на екипа и организацията и трябва да включва ясни етапи, резултати и срокове.

Важно е също така да се установи система за отчетност за резултатите от проекта, като редовни прегледи и оценки на резултатите, за да се гарантира, че членовете на екипа отговарят на целите и целите на проекта.

И накрая, важно е да се осигури обучение и ресурси за ефективно управление на проекти, като софтуер за управление на проекти и инструменти, за да се подкрепят екипа в техните усилия.

Като цяло, решаването на болката на неадекватното управление на проекти в екип изисква идентифициране на основните причини за проблема, установяване на ясни роли и отговорности, прилагане на методология за управление на проекти, създаване на система за отчетност и осигуряване на необходимото обучение и ресурси.