Липса на покупка и ангажираност от членовете на екипа

Виждал съм често срещан проблем в екипите, където липсва купуване и ангажираност от членовете на екипа. Това може да доведе до ниска мотивация и производителност, което води до пропуснати цели и неизпълнен потенциал. За да се реши този проблем, е от съществено значение първо да се разбере първопричините.

Може да има различни причини, поради които членовете на екипа нямат вход и ангажираност в екип. Някои често срещани причини са липса на ясна посока и комуникация, липса на автономия или липса на доверие и подкрепа от ръководителя на екипа. Ако членовете на екипа не разбират целта или целите на екипа или ако не се чувстват ценени и овластени, е малко вероятно те да бъдат напълно ангажирани с успеха на отбора.

За да се реши този проблем, е важно да се създаде култура на доверие и прозрачност. Това започва с ясна и ефективна комуникация от ръководителя на екипа, който трябва да формулира целта, целите и очакванията на екипа. Важно е също така да се предостави на членовете на екипа ресурсите и подкрепата, от която се нуждаят, за да успеят, и да признаят и възнаградите техните усилия.

Друго решение е да се даде на членовете на екипа повече автономия и да ги овластим да вземат решения. Когато членовете на екипа имат силата да повлияят на резултата, е по -вероятно да изпитват чувство за собственост и отчетност и да бъдат напълно ангажирани с успеха на екипа. Това може да бъде постигнато чрез използването на инструменти и техники за вземане на решения, като изграждане на консенсус или мозъчна атака.

И накрая, важно е да се насърчат откритите и честни отзиви от членовете на екипа. Това ще помогне за изграждането на доверие и създаването на подкрепяща среда, в която членовете на екипа се чувстват удобно да споделят своите мисли и идеи. Когато членовете на екипа се чувстват чути и ценени, е по -вероятно да бъдат напълно ангажирани с успеха на отбора.

В заключение, решаването на липсата на вход и ангажираност от членовете на екипа изисква комбинация от ясна комуникация, овластяване и доверие. Чрез създаването на подкрепяща култура, предоставяйки на членовете на екипа ресурсите, от които се нуждаят, за да успеят, и насърчаване на открити и честни отзиви, екипите могат да насърчават чувството за собственост, отчетност и ангажираност към успеха на екипа.