วิธีแก้ปัญหา “การรับรู้และรางวัลไม่เพียงพอ” ในทีม?

การรับรู้และรางวัลที่ไม่เพียงพออาจเป็นจุดปวดที่สำคัญสำหรับทีมเนื่องจากสามารถนำไปสู่แรงจูงใจที่ลดลงการมีส่วนร่วมและผลผลิต สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับหรือให้คุณค่ากับองค์กร

หนึ่งในสาเหตุสำคัญของการรับรู้ที่ไม่เพียงพอและรางวัลอาจเป็นการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและการจัดตำแหน่งรอบ ๆ ทีมและเป้าหมายของแต่ละบุคคลรวมถึงการขาดความโปร่งใสในกระบวนการรับรู้และรางวัล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้องค์กรควรกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับทีมก่อนและให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้อย่างไร สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการประชุมทีมปกติและการอภิปรายแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีม

นอกจากนี้องค์กรควรพัฒนาและดำเนินการตามกระบวนการรับรู้และรางวัลที่โปร่งใสสื่อสารเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนสำหรับการรับรู้และรางวัลและให้ข้อเสนอแนะและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกระบวนการ

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับรู้และให้รางวัลแก่สมาชิกในทีมในหลากหลายวิธีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นผ่านโบนัสการส่งเสริมการขายและการรับรู้สาธารณะรวมถึงการรับรู้อย่างไม่เป็นทางการเช่นบันทึกขอบคุณหรือของขวัญเล็ก ๆ

อีกแง่มุมหนึ่งที่สามารถแก้ไขได้คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการรับรู้และการชื่นชมภายในทีมกระตุ้นให้สมาชิกในทีมยอมรับและชื่นชมการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงานของพวกเขา

โดยรวมแล้วองค์กรควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากการมีส่วนร่วมของพวกเขาและในกรณีที่การรับรู้และรางวัลสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและรายบุคคล สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจการมีส่วนร่วมและผลผลิตและในที่สุดก็สนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของทีมและองค์กร