როგორ გადავწყვიტოთ “არაადეკვატური რესურსები” გუნდში?

არაადეკვატური რესურსები შეიძლება იყოს გუნდების დიდი ტკივილის წერტილი, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს შეფერხებები, დატვირთვის გაზრდა და პროდუქტიულობის შემცირება.

ამ საკითხის ერთი პოტენციური გადაწყვეტა არის გუნდის ამჟამინდელი რესურსების საფუძვლიანი შეფასების ჩატარება და იმ სფეროების იდენტიფიცირება, სადაც საჭიროა დამატებითი რესურსები. ეს შეიძლება გაკეთდეს გუნდის წევრებთან ინტერვიუების ჩატარებით, პროექტის გეგმებისა და ვადების გადახედვით და შესრულების მეტრიკის ანალიზით.

საჭიროების სფეროების იდენტიფიცირების შემდეგ, გუნდს შეუძლია შემდეგ იმუშაოს ერთად, რათა შეიმუშაოს გეგმა საჭირო რესურსების შეძენის მიზნით. ეს შეიძლება მოიცავდეს მოლაპარაკებას ზედა მენეჯმენტთან დამატებითი ბიუჯეტისთვის ან პერსონალისთვის, ხარჯების ეფექტური გადაწყვეტილებების დადგენა ან რესურსების ალტერნატიული ვარიანტების შესწავლა.

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოყალიბდეს მკაფიო საკომუნიკაციო არხები ზედა მენეჯმენტთან, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ გააცნობიერონ გუნდის საჭიროებები და გავლენა, რომელსაც არაადეკვატური რესურსები აქვს გუნდის შესრულებაზე.

გარდა ამისა, გუნდებს ასევე შეუძლიათ განიხილონ რესურსების განაწილების სტრატეგიის განხორციელება, რომელიც პრიორიტეტს უწევს რესურსებს მათი მნიშვნელობისა და გადაუდებლობის საფუძველზე, და გუნდის წევრების ტრენინგისა და დახმარების გაწევა, რათა მათ დაეხმარონ მათ გაიგონ, თუ როგორ ეფექტურად მართონ თავიანთი რესურსები.

ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ გრძელვადიანი პერსპექტივა და დაგეგმოთ სამომავლო რესურსების პოტენციური საჭიროებების დაგეგმვა, რათა გუნდებს პროაქტიულად შეეძლოთ პოტენციური საკითხების მოგვარება, სანამ ისინი მთავარ პრობლემებს გახდებიან.

საერთო ჯამში, გუნდში არასაკმარისი რესურსების გადაჭრა მოითხოვს მკაფიო კომუნიკაციის, რესურსების ეფექტური მენეჯმენტისა და დაგეგმვისა და გუნდის წევრებსა და ზედა მენეჯმენტს შორის თანამშრომლობას. სწორი მიდგომით და რესურსებით, გუნდებს შეუძლიათ გადალახონ ეს გამოწვევა და მიაღწიონ თავიანთ მიზნებს.