როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “ნდობის ნაკლებობა”?

გუნდისადმი ნდობის ნაკლებობამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს გუნდის ერთობლიობაზე, კომუნიკაციაზე და მთლიან პროდუქტიულობაზე. ეს შეიძლება გამოვლინდეს მრავალი გზით, მაგალითად, გუნდის წევრები, რომლებიც არ იზიარებენ ინფორმაციას, არ იღებენ თავიანთ საქმიანობას, ან არ არიან მზად იყვნენ ითანამშრომლონ ერთმანეთთან.

გუნდში ნდობის არარსებობის ერთ -ერთი მთავარი მიზეზი არის გუნდის შიგნით გამჭვირვალობისა და ღია კომუნიკაციის არარსებობა. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს მკაფიო საკომუნიკაციო არხების არარსებობით, უკუკავშირის არარსებობით ან ანგარიშვალდებულების ნაკლებობით.

გუნდში ნდობის ნაკლებობის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, პრობლემის ძირითადი მიზეზების დადგენა. ეს შეიძლება გაკეთდეს კვლევების, ფოკუს ჯგუფების ან გუნდის წევრებთან ინტერვიუების ჩატარებით, რათა შეაგროვონ უკუკავშირი და შეხედულებისამებრ თავიანთი გამოცდილებისა და გუნდის ნდობის აღქმის შესახებ.

ძირეული მიზეზების გამოვლენის შემდეგ, შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება გუნდში ნდობის გასაუმჯობესებლად:

შექმენით მკაფიო საკომუნიკაციო არხები: გუნდის შიგნით ღია და გამჭვირვალე კომუნიკაციის წახალისება გუნდის რეგულარული შეხვედრების, გამშვები პუნქტებისა და უკუკავშირის სესიების შექმნით.

მოგაწოდეთ უკუკავშირი და აღიარება: მიაწოდეთ რეგულარული გამოხმაურება გუნდის წევრებს, როგორც პოზიტიურ, ასევე კონსტრუქციულობას და აღიარებენ და აჯილდოვებენ კარგ შესრულებას.

თანამშრომლობის წახალისება: თანამშრომლობის კულტურის განვითარება გუნდის წევრების წახალისებით, რომ ერთად იმუშაონ პროექტებსა და დავალებებზე და გუნდის წევრების შესაძლებლობებით გაზიარონ თავიანთი ცოდნა და უნარები.

პასუხისმგებლობის ხელშეწყობა: გუნდის წევრებს პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ თავიანთ ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებზე და უზრუნველყონ, რომ ყველამ იცოდეს მათი როლები და პასუხისმგებლობები.

შექმენით ნდობა მოქმედებების საშუალებით: იხელმძღვანელეთ მაგალითით და წარმოაჩინეთ სანდოობა გულწრფელი, გამჭვირვალე და საიმედო.

ნდობის არარსებობის ძირითადი მიზეზების მოგვარებით და ამ გადაწყვეტილებების განხორციელებისას, გუნდს შეუძლია იმუშაოს ნდობისა და თანამშრომლობის კულტურის მშენებლობისთვის, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს შესრულების გაუმჯობესებას და პროდუქტიულობას.

ასევე მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ ნდობის მშენებლობას დრო და ძალისხმევა სჭირდება და მისი მიღწევა შეუძლებელია ღამით. იგი მოითხოვს თანმიმდევრულ და მუდმივ ძალისხმევას და მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად აკონტროლოთ გუნდის პროგრესი და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოთ კორექტირება.