როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არაადეკვატური მრავალფეროვნება და ჩართვა”?

გუნდში არასაკმარისი მრავალფეროვნება და ჩართვა შეიძლება გამოიწვიოს შემოქმედების, ინოვაციისა და პროდუქტიულობის ნაკლებობამ. ამან ასევე შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა პერსპექტივის, ფონის და გამოცდილებისადმი ურთიერთგაგებისა და თანაგრძნობის ნაკლებობა, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს თანამშრომელთა ჩართულობაზე, მოტივაციაზე და კმაყოფილებაზე.

ამ პრობლემის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, პრობლემის ძირითადი მიზეზების დადგენა. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს გამოკითხვების, ფოკუს ჯგუფების და თანამშრომლებთან ინტერვიუების ჩატარებას, რათა შეაგროვონ უკუკავშირი და შეხედულებები გუნდში მრავალფეროვნებისა და ჩართვის გამოცდილების შესახებ.

ძირეული მიზეზების გამოვლენის შემდეგ, ორგანიზაციებს შეუძლიათ პრობლემის გადასაჭრელად მრავალმხრივი მიდგომა მიიღონ. ზოგიერთი გამოსავალი შეიძლება შეიცავდეს:

ყოვლისმომცველი მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიური სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება: ეს შეიძლება შეიცავდეს მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიურობის მკაფიო მიზნების და მეტრიკის დასახვას და ამ მიზნების მისაღწევად გეგმის შექმნას.
-თანამშრომლებისთვის ტრენინგის ჩატარება და განათლება ისეთ თემებზე, როგორიცაა არაცნობიერი მიკერძოება, კულტურული კომპეტენცია და მიკროგრესიები.
-უსაფრთხო და ინკლუზიური გარემოს შექმნა, რომ თანამშრომლებმა გაზიარონ თავიანთი გამოცდილება და პერსპექტივები და აქტიურად ეძებენ და აფასებენ თავიანთ შეყვანასა და იდეებს.
-თანამშრომლების შესაძლებლობების შექმნას, რომ დაუკავშირდნენ და ისწავლონ კოლეგებისგან სხვადასხვა ფონიდან და პერსპექტივიდან.
-პატივისცემის, თანაგრძნობისა და გონების კულტურის კულტურა.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიურობის მიღწევა არის უწყვეტი პროცესი, რომელიც მოითხოვს გუნდის ყველა წევრის მხრიდან მიმდინარე ძალისხმევასა და ვალდებულებას. მნიშვნელოვანია, რომ რეგულარულად გადახედოთ და შეაფასოთ პროგრესი მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიური მიზნების მისაღწევად და საჭიროების შემთხვევაში, კორექტირება. თანამშრომლების მხრიდან უკუკავშირის რეგულარულად შეგროვება და ანონიმური საჩივრების სისტემის შექმნა დაგეხმარებათ იდენტიფიცირება და მოგვარება ნებისმიერი საკითხის შესახებ, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას.

დასკვნის სახით, გუნდში არასაკმარისი მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიურობის მოგვარება მოითხოვს პროაქტიული და ჰოლისტიკური მიდგომას, რომელიც ეხება პრობლემის ძირეულ მიზეზებს და მოიცავს გუნდის ყველა წევრის აქტიურ მონაწილეობასა და ჩართულობას. ინკლუზიურობის, პატივისცემისა და თანაგრძნობის კულტურის შექმნით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ უფრო მრავალფეროვან და ინკლუზიურ მუშახელს, რომელიც უკეთესად არის აღჭურვილი ინოვაციისა და ბიზნესის წარმატების მისაღწევად.