როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არაადეკვატური ორგანიზაციული სტრუქტურა”?

გუნდში არაადეკვატურმა ორგანიზაციულმა სტრუქტურამ შეიძლება გამოიწვიოს გუნდის წევრებს შორის მიმართულების, არაეფექტურობისა და დაბნეულობის ნაკლებობა. მას ასევე შეუძლია შექმნას გამოწვევები კომუნიკაციის, გადაწყვეტილების მიღებისა და ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, აუცილებელია პირველ რიგში დაადგინოთ არაადეკვატური ორგანიზაციული სტრუქტურის ძირითადი მიზეზები. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს გუნდის შეხვედრების, გამოკითხვებისა და ინტერვიუების ჩატარებას გუნდის წევრების მხრიდან უკუკავშირისა და შეხედულებისამებრ.

ძირეული მიზეზების გამოვლენის შემდეგ, მნიშვნელოვანია შეიმუშაოს და განახორციელოს ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც აკმაყოფილებს გუნდის საჭიროებებს და შეესაბამება ორგანიზაციის მიზნებსა და ამოცანებს.

ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს გუნდის თითოეული წევრისთვის მკაფიო როლებისა და პასუხისმგებლობების შექმნა, ბრძანებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მკაფიო ჯაჭვთან ერთად. ეს ხელს შეუწყობს, რომ ყველამ იცოდეს თავისი როლი და ვისთან უნდა წავიდეს კონკრეტული დავალებების ან გადაწყვეტილებების მისაღებად.

კიდევ ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს რეგულარული გუნდური შეხვედრებისა და საკომუნიკაციო არხების შექმნა, მაგალითად, გუნდური ჩეთის ან ელ.ფოსტის თემა, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველას ერთსა და იმავე გვერდზეა და მარტივად შეუძლია გაზიაროს ინფორმაცია და განახლებები.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია გუნდისთვის მკაფიო მიზნების და მიზნების დასადგენად, ასევე პროგრესის თვალყურის დევნის სისტემასთან ერთად და გუნდის წევრების წინაშე პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობა.

დასკვნის სახით, გუნდში არასაკმარისი ორგანიზაციული სტრუქტურის საკითხის მოგვარება მოითხოვს ძირეული მიზეზების იდენტიფიცირებას, ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავებასა და განხორციელებას და გუნდის წევრებს შორის მკაფიო კომუნიკაციისა და ანგარიშვალდებულების განვითარებას. ეს ხელს შეუწყობს, რომ გუნდი ეფექტურად და ეფექტურად მუშაობს მათი მიზნების და მიზნების მისაღწევად.