როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “გაუგებარი როლები და პასუხისმგებლობები”?

გაურკვეველი როლები და პასუხისმგებლობები შეიძლება იყოს გუნდის მოტივაციისა და პროდუქტიულობის მთავარი შეფერხება. გუნდებს, რომლებსაც არ აქვთ მკაფიო როლები და პასუხისმგებლობები, ხშირად განიცდიან მიმართულების, დაბნეულობისა და იმედგაცრუების ნაკლებობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაბალი ზნე -ჩვეულება, მოტივაციის დაქვეითება და ქვეპუნქტის შესრულება.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს პრობლემის ძირეული მიზეზი. ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს ცუდი კომუნიკაციით ან გუნდის შიგნით ხელმძღვანელობის არარსებობით. სხვა შემთხვევებში, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს გაურკვეველი ან არარეალური სამუშაოს აღწერით ან განსაზღვრული პასუხისმგებლობისა და მიზნების არარსებობით.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, აუცილებელია გუნდის თითოეული წევრისთვის მკაფიო როლებისა და პასუხისმგებლობების დადგენა. ამის მიღწევა შესაძლებელია ნაბიჯების სერიის საშუალებით, მათ შორის:

გუნდის საჭიროებების შეფასება და გუნდის თითოეული წევრის უნარებისა და შესაძლებლობების დადგენა
გუნდისთვის მკაფიო მიზნების და მიზნების განსაზღვრა და მათი ინდივიდუალური როლებისა და პასუხისმგებლობების შესაბამისობა
ამ როლებისა და პასუხისმგებლობის კომუნიკაცია გუნდის ყველა წევრთან და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველამ ესმის რა არის მოსალოდნელი მათგან
რეგულარული გამოხმაურებისა და შესრულების შეფასებების უზრუნველყოფა, რომ გუნდის წევრები აკმაყოფილებენ მოლოდინს და რომ როლები და პასუხისმგებლობები ეფექტურად შესრულებულია
გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანია გუნდის შიგნით ღია კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის გარემოს შექმნა. ეს ხელს შეუწყობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველამ ერთად მუშაობს ეფექტურად და რომ აშკარაა თითოეული ადამიანის როლისა და პასუხისმგებლობების შესახებ.

დასკვნის სახით, გუნდში გაურკვეველი როლებისა და პასუხისმგებლობების გადაჭრა მოითხოვს მკაფიო კომუნიკაციის, ეფექტური ხელმძღვანელობისა და ინდივიდუალური სიძლიერის და შესაძლებლობების ფოკუსირებას. ამ ელემენტებთან ერთად, გუნდებს შეუძლიათ უფრო ეფექტურად და ეფექტურად იმუშაონ, ხოლო გუნდის წევრები უფრო მოტივირებულნი იქნებიან და ჩაერთონ თავიანთ საქმიანობაში.