როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არაადეკვატური სტრატეგიული დაგეგმვა”?

არაადეკვატურმა სტრატეგიულმა დაგეგმვამ შეიძლება გამოიწვიოს გუნდში მიმართულების არარსებობა და ფოკუსირება, რის შედეგადაც გამოტოვებული შესაძლებლობები და არაეფექტურობა. ამ საკითხის მოგვარების პირველი ნაბიჯი არის პრობლემის ძირეული მიზეზის დადგენა. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს გუნდის წევრებთან კვლევების, ინტერვიუების ან ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას, რათა შეაგროვონ უკუკავშირი და შეხედულებები მიმდინარე დაგეგმვის პროცესზე და დაადგინონ გაუმჯობესების სფეროები.

ძირეული მიზეზის იდენტიფიცირების შემდეგ, შემდეგი ნაბიჯი არის გამოსავლის განხორციელება. ერთი ეფექტური გამოსავალია მკაფიო და სტრუქტურირებული დაგეგმვის პროცესის დადგენა, რომელიც მოიცავს რეგულარულ შეხვედრებს და გამშვებ პუნქტებს, რომ გადახედოთ პროგრესს და საჭიროებისამებრ შეცვალოს კორექტირება. ამ პროცესს უნდა უხელმძღვანელოს დანიშნული გუნდის ლიდერი ან მენეჯერი და მოიცავს გუნდის ყველა წევრს.

კიდევ ერთი გამოსავალია იმის უზრუნველყოფა, რომ გუნდს მკაფიოდ გააცნობიეროს ორგანიზაციის საერთო მიზნები და მიზნები და როგორ შეესაბამება მათი სამუშაო ამ მიზნებს. ამის მიღწევა შესაძლებელია ორგანიზაციის სტრატეგიისა და ხედვის რეგულარული კომუნიკაციისა და ტრენინგის საშუალებით.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ გუნდს ჰქონდეს საჭირო რესურსები და მხარდაჭერა, რომ ეფექტურად დაგეგმოს და შეასრულოს მათი სამუშაო. ეს შეიძლება შეიცავდეს შესაბამის მონაცემებს, ინსტრუმენტებსა და ტექნოლოგიებსა და ტრენინგის შესაძლებლობებს.

თემის ასახვა, სტრატეგიული დაგეგმვა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი გუნდისთვის, ის გუნდს ყურადღებას ამახვილებს და შეესაბამება ორგანიზაციის საერთო მიზნებს, ის ასევე ეხმარება გუნდს ჰქონდეს მკაფიო ხედვა, თუ რას მუშაობს ისინი და როგორ შეუძლიათ მათ წვლილი შეიტანონ წვლილი ორგანიზაციის წარმატება.

დასკვნის სახით, გუნდში არასაკმარისი სტრატეგიული დაგეგმვის მოგვარება მოითხოვს მკაფიო და სტრუქტურირებული დაგეგმვის პროცესს, ორგანიზაციის საერთო მიზნებისა და მიზნების გარკვევას, ასევე საჭირო რესურსების მიწოდებას და დახმარებას მათი სამუშაოს ეფექტურად დაგეგმვისა და შესრულების მიზნით.