Ako vyriešiť „neprimerané školenie zamestnancov“ v tíme?

Nedostatočné školenie zamestnancov môže byť pre tímy významným bodom bolesti, pretože to môže viesť k zlej výkonnosti, nízkej produktivite a nedostatku dôvery medzi zamestnancami. Na vyriešenie tohto problému je dôležité najprv identifikovať základné príčiny nedostatočného tréningu. To by mohlo zahŕňať vykonávanie prieskumov zamestnancov alebo cieľových skupín s cieľom získať spätnú väzbu a informácie o daných otázkach.

Reflexia:
Školenie zamestnancov je nevyhnutným aspektom každej organizácie, je to spôsob, ako zabezpečiť, aby zamestnanci mali potrebné zručnosti a znalosti na efektívne vykonávanie svojej práce, a je to tiež spôsob, ako udržať zamestnancov v aktuálnom stave pri najnovších nástrojoch, technológiách a osvedčené postupy. Nedostatočné školenie zamestnancov môže mať významný vplyv na výkonnosť zamestnancov, produktivitu a spokojnosť s prácou. Okrem toho to môže viesť aj k vysokému obratu zamestnancov a nedostatku angažovanosti medzi zamestnancami.

Riešenie:

1- Vypracujte komplexný školiaci program, ktorý sa zameriava na konkrétne potreby a zručnosti tímu. To by mohlo zahŕňať osobne aj online školenie, ako aj školenie a mentorstvo na pracovisku.

2- Pravidelne posudzujte potreby odbornej prípravy tímu a podľa potreby vykonajte úpravy, aby sa zabezpečilo, že školiaci program uspokojuje potreby tímu.

3- Poskytnite zamestnancom potrebné zdroje a podporu na dokončenie školiaceho programu, ako sú prístup k školiacim materiálom, online návody a koučing.

4- Zmerajte efektívnosť školiaceho programu sledovaním výkonnosti a pokroku zamestnancov pred a po tréningu a podľa potreby vykonajte úpravy.

5- Povzbudzujte zamestnancov, aby pokračovali v učení a rozvoji svojich zručností prostredníctvom ďalších príležitostí na školenie a rozvoj.

6- Uistite sa, že riadiaci tím je plne vedomý dôležitosti odbornej prípravy zamestnancov a aby sa zaviazali poskytovať potrebné zdroje a podporu na zabezpečenie jeho úspechu.

V konečnom dôsledku riešením základných príčin neprimeraného školenia zamestnancov a implementáciou komplexného vzdelávacieho programu, ktorý je prispôsobený potrebám tímu, môžu organizácie zlepšiť výkon zamestnancov, produktivitu a spokojnosť s prácou.