Ako vyriešiť „neprimeranú rozmanitosť a začlenenie“ v tíme?

Nedostatočná rozmanitosť a začlenenie do tímu môžu viesť k nedostatku kreativity, inovácií a produktivity. Môže to tiež viesť k nedostatku porozumenia a empatii voči rôznym perspektívam, zázemiam a skúsenostiam, ktoré môžu mať negatívny vplyv na angažovanosť zamestnancov, motiváciu a spokojnosť.

Na vyriešenie tohto problému je dôležité najprv identifikovať základné príčiny problému. Mohlo by to zahŕňať vykonávanie prieskumov, cieľových skupín a rozhovorov so zamestnancami s cieľom zhromaždiť spätnú väzbu a poznatky o ich skúsenostiach s rozmanitosťou a začlenením do tímu.

Po identifikácii základných príčin, organizácie môžu pri riešení problému zaujať viacstranný prístup. Niektoré riešenia môžu obsahovať:

-Vyvíjanie a implementácia komplexnej stratégie rozmanitosti a začlenenia: To by mohlo zahŕňať stanovenie jasných cieľov a metriiek pre rozmanitosť a začlenenie a vytvorenie plánu na dosiahnutie týchto cieľov.
-Poskytovanie odbornej prípravy a vzdelávania pre zamestnancov na témy, ako je bezvedomie, kultúrna spôsobilosť a mikroagresie.
-Vytváranie bezpečného a inkluzívneho prostredia pre zamestnancov môžu zdieľať svoje skúsenosti a perspektívy a aktívne hľadať a oceňovať svoje vstupy a nápady.
-Poskytovanie príležitostí pre zamestnancov na spojenie s kolegami z rôznych prostredí a perspektív učiť sa a učiť sa.
-Posúvanie kultúry úcty, empatie a otvorenosti.

Je dôležité mať na pamäti, že dosiahnutie rozmanitosti a začlenenia je nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje neustále úsilie a odhodlanie od všetkých členov tímu. Je dôležité pravidelne preskúmať a posúdiť pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov rozmanitosti a začlenenia a podľa potreby vykonať úpravy. Pravidelné zhromažďovanie spätnej väzby od zamestnancov a tiež vytvorenie systému pre anonymné sťažnosti môže pomôcť identifikovať a riešiť všetky problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Záverom možno povedať, že riešenie nedostatočnej rozmanitosti a začlenenia do tímu si vyžaduje proaktívny a holistický prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami problému a zahŕňa aktívnu účasť a zapojenie všetkých členov tímu. Vytvorením kultúry inkluzívnosti, úcty a empatie môžu organizácie podporovať rozmanitejšiu a inkluzívnejšiu pracovnú silu, ktorá je lepšie vybavená na zvýšenie inovácií a dosiahnutie obchodného úspechu.