Com resoldre el “mal lideratge” en un equip?

El lideratge deficient pot ser un obstacle important per als equips i pot provocar una disminució de la productivitat, la baixa moral i la facturació alta. Per resoldre aquest problema, és important identificar primer els comportaments i accions específiques que contribueixen al pobre lideratge. Això es pot fer mitjançant enquestes als empleats, grups focals i entrevistes per recopilar comentaris i informació sobre els problemes de lideratge disponibles.

Un cop identificats els problemes específics, és important abordar -los directament amb el líder en qüestió. Això es pot fer mitjançant entrenament, tutoria o gestió del rendiment. També és important proporcionar expectatives i directrius clares per al comportament del lideratge i fer responsables als líders de les seves accions i decisions.

A més d’abordar els problemes específics, també és important crear una cultura de transparència i comunicació oberta dins de l’equip. Això es pot fer animant els empleats a compartir els seus pensaments i idees i fomentant una cultura de comentaris oberts.

També és important proporcionar oportunitats per al desenvolupament i la formació dels empleats per millorar les habilitats de lideratge, com ara la comunicació, la presa de decisions i la creació d’equips.

Finalment, és important configurar un sistema per a avaluacions de rendiment periòdiques per a tots els líders, cosa que permetria fer comentaris continuats i oportunitats per identificar i abordar qualsevol problema de lideratge a mesura que es plantegin.

En conclusió, el mal lideratge pot ser un problema seriós per als equips, però es pot abordar mitjançant una combinació d’abordar qüestions específiques, creant una cultura de transparència i comunicació oberta, proporcionant oportunitats per al desenvolupament dels empleats i la creació d’un sistema per a avaluacions de rendiment regulars . Fent aquests passos, les organitzacions poden millorar el lideratge dins dels seus equips i, finalment, millorar el rendiment i la productivitat generals de l’organització.