Com resoldre “oportunitats limitades de desenvolupament professional” en un equip?

Com a psicòleg empresarial amb experiència en motivació en un equip, sovint em trobo amb el tema de recursos i suport inadequats dins d’un equip. Això pot comportar una falta de motivació i productivitat, la qual cosa comporta una disminució del rendiment global.

Una possible causa d’aquest tema és la manca de comunicació clara i les expectatives entre els membres de l’equip i la direcció. Si els membres de l’equip no tenen clar què s’espera d’ells i no disposen dels recursos necessaris per completar les seves tasques, pot provocar frustració i falta de motivació.

Un altre factor podria ser la manca de reconeixement i recompenses per als membres de l’equip que fan un esforç addicional. Si els membres de l’equip treballen molt, però no veuen cap resultat ni reconeixement, això pot comportar una disminució de la motivació i una disminució del rendiment.

Per solucionar aquest problema, és important començar abordant la causa principal. Cal definir clarament la comunicació i les expectatives i els membres de l’equip han de tenir accés als recursos que necessiten per completar les seves tasques. A més, els membres de l’equip haurien de ser reconeguts i recompensats pels seus esforços, ja que això pot tenir un impacte positiu en la motivació i el rendiment global.

En conclusió, els recursos i el suport inadequats en un equip poden comportar una disminució de la motivació i el rendiment. Per solucionar aquest problema, és important abordar la causa principal mitjançant una comunicació clara, proporcionant els recursos necessaris i reconèixer i recompensar els membres de l’equip pels seus esforços.