Como resolver “mala xestión do rendemento” nun equipo?

A mala xestión do rendemento pode ter un efecto prexudicial na produtividade e na moral do equipo. Pode levar a falta de rendición de contas, expectativas pouco claras e un baixo compromiso dos empregados.

Unha das principais causas da mala xestión do rendemento é a falta de obxectivos e expectativas claras e medibles para os membros do equipo. Sen estes, pode ser difícil para os membros do equipo comprender o que se espera deles e como se está a avaliar o seu rendemento.

Outra causa común de mala xestión do rendemento é a falta de comentarios regulares e eficaces. Sen comentarios regulares, os membros do equipo poden non ter coñecemento de áreas onde precisan mellorar e pode que non teña a oportunidade de corrixir os seus erros ou aproveitar os seus puntos fortes.

Para tratar estes problemas, as organizacións poden implementar sistemas eficaces de xestión de rendemento que inclúen obxectivos claros e medibles, comentarios regulares e oportunidades para o desenvolvemento e crecemento dos empregados.

Unha solución sería establecer obxectivos claros e medibles para cada membro do equipo, aliñados cos obxectivos xerais da organización. Estes obxectivos deben comunicarse claramente aos membros do equipo e deben revisarse regularmente para asegurarse de que aínda sexan relevantes e aliñados coas necesidades da organización.

Outra solución sería establecer avaliacións regulares de rendemento e procesos de retroalimentación. Isto podería incluír proporcionar comentarios regulares e coaching aos membros do equipo, así como realizar avaliacións de rendemento formais de xeito regular. Isto axudará a identificar áreas para mellorar e proporcionará oportunidades aos empregados para tratar calquera problema e mellorar o seu rendemento.

Ademais, as organizacións poden ofrecer oportunidades para o desenvolvemento e crecemento dos empregados, como proporcionar formación e recursos para mellorar as habilidades e ofrecer oportunidades para o avance da carreira e o desenvolvemento profesional.

Reflexionando sobre o anterior, é importante ter en conta que a xestión do rendemento é un proceso continuo, non é un evento único. Polo tanto, é crucial establecer unha cultura da xestión do rendemento onde os empregados sexan conscientes do seu rendemento e das expectativas do seu papel e onde a retroalimentación é un proceso habitual e continuo.

En resumo, para resolver unha mala xestión do rendemento dentro dun equipo, é importante establecer obxectivos claros e medibles, proporcionar comentarios e oportunidades regulares para o desenvolvemento e crecemento dos empregados e fomentar unha cultura da xestión do rendemento.