Kā atrisināt “nepietiekamu daudzveidību un iekļaušanu” komandā?

Nepietiekama dažādība un iekļaušana komandā var izraisīt radošuma, inovāciju un produktivitātes trūkumu. Tas var arī izraisīt izpratnes trūkumu un empātiju pret dažādiem perspektīvām, pieredzi un pieredzi, kas var negatīvi ietekmēt darbinieku iesaistīšanos, motivāciju un gandarījumu.

Lai atrisinātu šo jautājumu, ir svarīgi vispirms noteikt problēmas galvenos cēloņus. Tas varētu ietvert aptauju, fokusa grupu un interviju veikšanu ar darbiniekiem, lai apkopotu atsauksmes un ieskatu par viņu pieredzi ar dažādību un iekļaušanu komandā.

Kad galvenie cēloņi ir identificēti, organizācijas var izmantot daudzpusīgu pieeju, lai risinātu problēmu. Daži risinājumi varētu ietvert:

-Visaptverošas dažādības un iekļaušanas stratēģijas izstrāde un ieviešana: tas varētu ietvert skaidru mērķu un metrikas noteikšanu dažādībai un iekļaušanai, kā arī plāna izveidošanu šo mērķu sasniegšanai.
-Papildu apmācība un izglītība darbiniekiem par tādām tēmām kā neapzināta aizspriedumi, kultūras kompetence un mikroagresijas.
-Drošas un iekļaujošas vides izveidošana darbiniekiem, lai dalītos pieredzē un perspektīvās, kā arī aktīvi meklēt un novērtēt viņu ieguldījumu un idejas.
-Nodot iespējas darbiniekiem sazināties ar kolēģiem un mācīties no dažādām vidēm un perspektīvām.
-Kodot cieņas, empātijas un atvērtības kultūru.

Ir svarīgi paturēt prātā, ka dažādības un iekļaušanas sasniegšana ir nepārtraukts process, kas prasa pastāvīgus centienus un visu komandas locekļu apņemšanos. Ir svarīgi regulāri pārskatīt un novērtēt progresu dažādības un iekļaušanas mērķu sasniegšanā un pēc vajadzības veikt pielāgojumus. Regulāra darbinieku atgriezeniskās saites apkopošana, kā arī anonīmu sūdzību sistēmas izveidošana var palīdzēt identificēt un risināt visas problēmas, kas var rasties.

Noslēgumā jāsaka, ka nepietiekamas daudzveidības un iekļaušanas risināšanai komandā nepieciešama proaktīva un holistiska pieeja, kas pievēršas problēmas galvenajiem cēloņiem un ietver visu komandas locekļu aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos. Izveidojot iekļaušanas, cieņas un empātijas kultūru, organizācijas var veicināt daudzveidīgāku un iekļaujošāku darbaspēku, kas ir labāk aprīkots, lai virzītu jauninājumus un panāktu biznesa panākumus.