Kako riješiti “neadekvatno priznanje i nagrade” u timu?

Neadekvatno prepoznavanje i nagrade mogu biti značajna točka boli za timove, jer može dovesti do smanjene motivacije, angažmana i produktivnosti. To može biti posebno izazovno kada članovi tima smatraju da organizacija ne priznaje ili cijeni njihov doprinos.

Jedan od ključnih uzroka neadekvatnog priznavanja i nagrada može biti nedostatak jasne komunikacije i usklađivanja oko tima i pojedinačnih ciljeva, kao i nedostatak transparentnosti u procesu priznavanja i nagrade.

Da bi riješile ovo pitanje, organizacije bi prvo trebale uspostaviti jasne ciljeve i očekivanja za tim i osigurati da članovi tima razumiju kako se njihovi doprinosi usklađuju s tim ciljevima. To se može postići redovitim sastancima tima i raspravama jedan na jedan s članovima tima.

Uz to, organizacije bi trebale razviti i provesti transparentno priznanje i nagrađivanje procesa, jasno prenoseći kriterije i smjernice za prepoznavanje i nagrade te pružajući redovne povratne informacije i ažuriranja o procesu.

Također je važno prepoznati i nagraditi članove tima na različite načine, i formalno i neformalno, poput bonusa, promocija i javnog priznanja, kao i kroz neformalno priznanje, poput zahvalnice ili malih darova.

Drugi aspekt koji se može riješiti je uspostavljanje kulture prepoznavanja i uvažavanja u timu, potičući članove tima da priznaju i cijene doprinose svojih kolega.

Općenito, organizacije bi se trebale usredotočiti na stvaranje okruženja u kojem se članovi tima osjećaju cijenjenim i priznatim po svojim doprinosima i gdje su priznanje i nagrade usklađeni s timom i pojedinačnim ciljevima. To će pomoći povećanju motivacije, angažmana i produktivnosti i u konačnici podržati cjelokupni uspjeh tima i organizacije.