Làm thế nào để giải quyết “Quản lý dự án không đầy đủ” trong một nhóm?

Quản lý dự án không đầy đủ có thể có tác động đáng kể đến sự thành công của một nhóm và khả năng cung cấp các dự án đúng hạn và trong ngân sách. Điểm đau này có thể biểu hiện theo một số cách, chẳng hạn như giao tiếp kém, thiếu các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng và thiếu trách nhiệm đối với kết quả dự án.

Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng trước tiên là xác định nguyên nhân gốc của vấn đề. Điều này có thể liên quan đến việc tiến hành khảo sát nhân viên, các nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn để thu thập phản hồi và hiểu biết về các vấn đề trong tay. Điều quan trọng nữa là phải xem xét các quy trình và quy trình quản lý dự án của nhóm để xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc khu vực nào để cải thiện.

Một giải pháp để cải thiện quản lý dự án trong một nhóm là thiết lập vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong nhóm. Điều này bao gồm việc giao một người quản lý dự án chuyên dụng để lãnh đạo dự án, cũng như chỉ định các thành viên trong nhóm cụ thể đảm nhận các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm cụ thể. Ngoài ra, điều quan trọng là thiết lập các kênh và giao thức liên lạc rõ ràng, chẳng hạn như các cuộc họp nhóm thường xuyên và cập nhật tiến độ, để đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang và nhận thức được tiến trình của dự án.

Một giải pháp khác là thực hiện phương pháp quản lý dự án, chẳng hạn như Scrum hoặc Agile, để cung cấp một khung để quản lý và cung cấp các dự án. Phương pháp này nên được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của nhóm và tổ chức, và nên bao gồm các cột mốc, sản phẩm và thời gian rõ ràng.

Điều quan trọng nữa là thiết lập một hệ thống trách nhiệm giải trình cho kết quả dự án, chẳng hạn như đánh giá và đánh giá hiệu suất thường xuyên, để đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm đang đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của dự án.

Cuối cùng, điều quan trọng là cung cấp đào tạo và tài nguyên để quản lý dự án hiệu quả, chẳng hạn như phần mềm và công cụ quản lý dự án, để hỗ trợ nhóm trong nỗ lực của họ.

Nhìn chung, việc giải quyết điểm đau của quản lý dự án không đầy đủ trong một nhóm yêu cầu xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thiết lập vai trò và trách nhiệm rõ ràng, thực hiện phương pháp quản lý dự án, tạo ra một hệ thống trách nhiệm và cung cấp đào tạo và tài nguyên cần thiết.