Mungesa e qëllimeve dhe objektivave të qarta

Kam parë që një nga sfidat kryesore me të cilat përballen skuadrat është mungesa e qëllimeve dhe objektivave të qarta. Kur skuadrat nuk janë në përputhje me atë që ata po përpiqen të arrijnë, kjo mund të çojë në konfuzion, zhgënjim dhe joefikasitet. Këtu janë mendimet e mia se si ta zgjidh këtë problem.

Përshkrimi: Mungesa e qëllimeve dhe objektivave të qarta mund të lindin në një ekip për një numër arsyesh. Ndoshta ekipi u formua pa një qëllim të qartë ose qëllimet nuk u vendosën që në fillim. Mund të jetë gjithashtu rezultat i ndryshimeve në mjedisin e ekipit, të tilla si zhvendosja e përparësive ose ndryshimet në udhëheqje. Në çdo rast, kur një ekip nuk është i qartë për atë që po punon, mund të jetë e vështirë për anëtarët të dinë se çfarë pritet prej tyre dhe cili është roli i tyre në skemën më të madhe të gjërave.

Reflektim: Ekipet që nuk janë në përputhje me qëllimet dhe objektivat shpesh janë më pak produktive dhe më pak të motivuara. Kjo mund të çojë në ulje të kënaqësisë në punë dhe mungesë angazhimi nga anëtarët e ekipit. Për më tepër, kur anëtarët e ekipit nuk janë të qartë për atë që po punojnë, kjo mund të çojë në keqkuptime dhe mosmarrëveshje. Kjo mund të rezultojë në afate të humbura, mundësi të humbura dhe madje edhe dëmtim të marrëdhënieve brenda ekipit.

Zgjidhja: Për të zgjidhur problemin e mungesës së qëllimeve dhe objektivave të qarta në një ekip, është e rëndësishme të filloni me një përcaktim të qartë të qëllimit dhe qëllimeve të ekipit. Kjo duhet të bëhet që në fillim dhe duhet të rishikohet dhe azhurnohet rregullisht. Ekipi gjithashtu duhet të zhvillojë një plan të qartë veprimi dhe të caktojë role dhe përgjegjësi specifike për secilin anëtar. Komunikimi është thelbësor për të siguruar që të gjithë janë të lidhur me atë që pritet prej tyre dhe cili është roli i tyre në arritjen e qëllimeve të ekipit. Më në fund, është e rëndësishme të rishikoni rregullisht përparimin dhe të bëni rregullime në plan sipas nevojës për të siguruar që ekipi të mbetet i përqendruar dhe i përafruar në qëllimet e tij.

Si përfundim, mungesa e qëllimeve dhe objektivave të qarta mund të ketë një ndikim të madh në suksesin e një ekipi. Duke ndërmarrë hapa për të përcaktuar qartë qëllimin, qëllimet dhe rolet e ekipit, dhe duke rishikuar dhe rregulluar rregullisht planin, ekipet mund të sigurojnë që ata po punojnë drejt një qëllimi të përbashkët dhe se të gjithë janë të lidhur me atë që pritet prej tyre.