Si të zgjidhim “komunikim jo adekuat” në një ekip?

Komunikimi joadekuat brenda një ekipi mund të çojë në një larmi problemesh, duke përfshirë keqkuptimet, afatet e humbura dhe moralin e ulët. Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme të identifikoni shkaqet thelbësore të prishjes së komunikimit dhe t’i adresoni ato direkt.

Një shkak i zakonshëm i komunikimit jo adekuat është mungesa e pritjeve dhe qëllimeve të qarta. Pa drejtim të qartë dhe pritjet, anëtarët e ekipit mund të jenë të pasigurt për atë që pritet prej tyre dhe mund të luftojnë të komunikojnë në mënyrë efektive me njëri -tjetrin. Për të adresuar këtë, drejtuesi i ekipit duhet të përcaktojë qëllime dhe objektiva të qarta për ekipin dhe t’i komunikojë ato qartë për të gjithë anëtarët.

Një tjetër shkak i zakonshëm i komunikimit jo adekuat është mungesa e besimit dhe hapjes brenda ekipit. Nëse anëtarët e ekipit nuk ndjehen të qetë duke ndarë mendimet dhe idetë e tyre, ata mund të kenë më pak të ngjarë të komunikojnë në mënyrë efektive. Për të adresuar këtë, drejtuesi i ekipit duhet të nxisë një mjedis besimi dhe hapjeje duke inkurajuar anëtarët e ekipit të ndajnë mendimet dhe idetë e tyre dhe duke ofruar mundësi që anëtarët e ekipit të njihen me njëri -tjetrin.

Një tjetër shkak i mundshëm i komunikimit joadekuat janë kanalet dhe mjetet e dobëta të komunikimit, mund të jetë e vështirë për anëtarët e ekipit që të ndajnë në mënyrë efektive informacionin dhe të bashkëpunojnë me njëri -tjetrin nëse nuk po përdorin kanalet dhe mjetet e duhura të komunikimit. Për të adresuar këtë, drejtuesi i ekipit duhet të sigurojë që ekipi po përdor kanalet dhe mjetet e duhura të komunikimit, siç janë aplikacionet e mesazheve të ekipit, programet e menaxhimit të projektit dhe mjetet e konferencave të videove.

Më në fund, komunikimi jo adekuat mund të rezultojë nga mungesa e trajnimit dhe mbështetjes. Anëtarët e ekipit mund të mos jenë të vetëdijshëm për praktikat më të mira për komunikim, ose mund të mos kenë aftësi dhe njohuri për të komunikuar në mënyrë efektive. Për të adresuar këtë, udhëheqësi i ekipit duhet të sigurojë trajnime dhe mbështetje për anëtarët e ekipit për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e tyre të komunikimit.

Si përmbledhje, komunikimi i pamjaftueshëm brenda një ekipi mund të ketë një ndikim negativ në performancën, produktivitetin dhe moralin e ekipit. Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme të identifikoni shkaqet kryesore të prishjes së komunikimit, të tilla si mungesa e pritjeve të qarta, mungesa e besimit dhe hapja, kanalet e dobëta të komunikimit dhe mjetet dhe mungesa e trajnimit dhe mbështetjes, dhe adresimi i tyre direkt. Duke vepruar kështu, ekipi do të jetë në gjendje të komunikojë në mënyrë më efektive dhe të punojë së bashku në mënyrë më efikase.