Si të zgjidhim “menaxhimin e papërshtatshëm të projektit” në një ekip?

Menaxhimi i pamjaftueshëm i projektit mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në suksesin e një ekipi dhe aftësinë e tij për të ofruar projekte në kohë dhe brenda buxhetit. Kjo pikë dhimbjeje mund të manifestohet në një numër mënyrash, të tilla si komunikimi i dobët, mungesa e qëllimeve dhe objektivave të qarta dhe mungesa e përgjegjësisë për rezultatet e projektit.

Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme që së pari të identifikoni shkaqet rrënjësore të problemit. Kjo mund të përfshijë kryerjen e sondazheve të punonjësve, grupeve të fokusit dhe intervistave për të mbledhur reagime dhe njohuri mbi çështjet në fjalë. Shtë gjithashtu e rëndësishme të rishikoni proceset dhe procedurat e menaxhimit të projektit të ekipit për të identifikuar çdo boshllëk ose fushë për përmirësim.

Një zgjidhje për të përmirësuar menaxhimin e projektit brenda një ekipi është të krijoni role dhe përgjegjësi të qarta për anëtarët e ekipit. Kjo përfshin caktimin e një menaxheri të dedikuar të projektit për të udhëhequr projektin, si dhe përcaktimin e anëtarëve të veçantë të ekipit për të marrë detyra ose përgjegjësi specifike. Për më tepër, është e rëndësishme të krijoni kanale të qarta komunikimi dhe protokolle, të tilla si takime të rregullta të ekipit dhe azhurnime të përparimit, për të siguruar që të gjithë janë në të njëjtën faqe dhe të vetëdijshëm për përparimin e projektit.

Një zgjidhje tjetër është të zbatoni një metodologji të menaxhimit të projektit, të tilla si Scrum ose Agile, për të siguruar një kornizë për menaxhimin dhe shpërndarjen e projekteve. Kjo metodologji duhet të përshtatet për nevojat specifike të ekipit dhe organizatës, dhe duhet të përfshijë piketa të qarta, dorëzime dhe afate kohore.

Shtë gjithashtu e rëndësishme të krijoni një sistem të përgjegjësisë për rezultatet e projektit, të tilla si rishikime të rregullta të performancës dhe vlerësime, për të siguruar që anëtarët e ekipit po përmbushin qëllimet dhe objektivat e projektit.

Më në fund, është e rëndësishme të siguroni trajnime dhe burime për menaxhimin efektiv të projektit, të tilla si programet dhe mjetet e menaxhimit të projektit, për të mbështetur ekipin në përpjekjet e tyre.

Në përgjithësi, zgjidhja e pikës së dhimbjes së menaxhimit të papërshtatshëm të projektit në një ekip kërkon identifikimin e shkaqeve thelbësore të problemit, vendosjen e roleve dhe përgjegjësive të qarta, zbatimin e një metodologjie të menaxhimit të projektit, krijimin e një sistemi të përgjegjësisë dhe sigurimin e trajnimit dhe burimeve të nevojshme.