Si të zgjidhim “njohje dhe shpërblime jo adekuate” në një ekip?

Njohja dhe shpërblimet jo adekuate mund të jenë një pikë e konsiderueshme dhimbjeje për ekipet, pasi mund të çojë në ulje të motivimit, angazhimit dhe produktivitetit. Kjo mund të jetë veçanërisht sfiduese kur anëtarët e ekipit mendojnë se kontributet e tyre nuk po pranohen ose vlerësohen nga organizata.

Një nga shkaqet kryesore të njohjes dhe shpërblimeve jo adekuate mund të jetë mungesa e komunikimit dhe shtrirjes së qartë rreth ekipit dhe qëllimeve individuale, si dhe mungesa e transparencës në procesin e njohjes dhe shpërblimeve.

Për të adresuar këtë çështje, organizatat së pari duhet të krijojnë qëllime dhe pritshmëri të qarta për ekipin, dhe të sigurojnë që anëtarët e ekipit të kuptojnë se si kontributet e tyre përputhen me këto qëllime. Kjo mund të bëhet përmes takimeve të rregullta të ekipit dhe diskutimeve një-për-një me anëtarët e ekipit.

Për më tepër, organizatat duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë një proces të njohjes dhe shpërblimeve transparente, duke komunikuar qartë kriteret dhe udhëzimet për njohje dhe shpërblime, dhe duke siguruar reagime dhe azhurnime të rregullta mbi procesin.

Shtë gjithashtu e rëndësishme të njohin dhe shpërblejnë anëtarët e ekipit në mënyra të ndryshme, si zyrtarisht ashtu edhe joformale, siç janë përmes shpërblimeve, promovimeve dhe njohjes publike, si dhe përmes njohjes joformale siç janë shënimet e falënderimeve ose dhuratat e vogla.

Një aspekt tjetër që mund të adresohet është të krijoni një kulturë njohjeje dhe vlerësimi brenda ekipit, duke inkurajuar anëtarët e ekipit të pranojnë dhe vlerësojnë kontributet e kolegëve të tyre.

Në përgjithësi, organizatat duhet të përqëndrohen në krijimin e një mjedisi ku anëtarët e ekipit ndjehen të vlerësuar dhe të njohur për kontributet e tyre, dhe ku njohja dhe shpërblimet janë në përputhje me qëllimet e ekipit dhe individuale. Kjo do të ndihmojë në rritjen e motivimit, angazhimit dhe produktivitetit, dhe në fund të fundit të mbështesë suksesin e përgjithshëm të ekipit dhe organizatës.