Si të zgjidhim “planifikim strategjik jo adekuat” në një ekip?

Planifikimi strategjik jo adekuat mund të çojë në mungesë drejtimi dhe përqendrimi brenda një ekipi, duke rezultuar në mundësi të humbura dhe joefikasitet. Hapi i parë në zgjidhjen e kësaj çështje është të identifikoni shkakun thelbësor të problemit. Kjo mund të përfshijë kryerjen e sondazheve, intervistave ose grupeve të fokusit me anëtarët e ekipit për të mbledhur reagime dhe njohuri mbi procesin e planifikimit aktual dhe për të identifikuar fushat e përmirësimit.

Pasi të jetë identifikuar shkaku rrënjësor, hapi tjetër është zbatimi i një zgjidhjeje. Një zgjidhje efektive është të krijoni një proces të qartë dhe të strukturuar të planifikimit që përfshin takime të rregullta dhe kontrolle për të rishikuar përparimin dhe për të bërë rregullime sipas nevojës. Ky proces duhet të drejtohet nga një drejtues i caktuar i ekipit ose menaxher dhe të përfshijë kontribut nga të gjithë anëtarët e ekipit.

Një zgjidhje tjetër është të sigurohet që ekipi të ketë një kuptim të qartë të qëllimeve dhe objektivave të përgjithshme të organizatës, dhe se si puna e tyre përputhet me këto qëllime. Kjo mund të arrihet duke siguruar komunikim dhe trajnim të rregullt mbi strategjinë dhe vizionin e organizatës.

Për më tepër, është e rëndësishme të sigurohet që ekipi të ketë burimet dhe mbështetjen e nevojshme për të planifikuar dhe ekzekutuar në mënyrë efektive punën e tyre. Kjo mund të përfshijë sigurimin e qasjes në të dhënat, mjetet dhe teknologjitë përkatëse, dhe mundësitë e trajnimit.

Duke reflektuar mbi temën, planifikimi strategjik është thelbësor për çdo ekip, ai e mban ekipin të përqendruar dhe në përputhje me objektivat e përgjithshme të organizatës, ai gjithashtu ndihmon ekipin të ketë një vizion të qartë për atë që po punojnë dhe si mund të kontribuojnë suksesi i organizatës.

Si përfundim, zgjidhja e planifikimit strategjik jo adekuat brenda një ekipi kërkon një proces të qartë dhe të strukturuar të planifikimit, një kuptim të qartë të qëllimeve dhe objektivave të përgjithshme të organizatës, dhe sigurimin e burimeve dhe mbështetjes së nevojshme për të planifikuar dhe ekzekutuar në mënyrë efektive punën e tyre.