Si të zgjidhim “shkallën e lartë të qarkullimit” në një ekip?

Shkalla e lartë e qarkullimit në një ekip mund të jetë një sfidë e rëndësishme për çdo organizatë, pasi mund të ndikojë negativisht në produktivitetin, moralin dhe performancën e përgjithshme.

Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme që së pari të identifikoni shkaqet rrënjësore të shkallës së lartë të qarkullimit. Kjo mund të përfshijë kryerjen e intervistave, sondazheve dhe grupeve të fokusit për të mbledhur reagime dhe njohuri se pse punonjësit po largohen nga ekipi.

Shkaqet e zakonshme të shkallës së lartë të qarkullimit përfshijnë menaxhimin e dobët, mungesën e kënaqësisë në punë, pagën e ulët dhe përfitimet, mungesën e mundësive për rritje dhe zhvillim dhe një kulturë negative të punës.

Pasi të jenë identifikuar shkaqet rrënjësore, është e rëndësishme të zhvillohen dhe zbatojnë zgjidhje që adresojnë ato çështje. Kjo mund të përfshijë:

Përmirësimi i praktikave të menaxhimit: Kjo mund të përfshijë sigurimin e trajnimeve dhe burimeve për udhëheqje dhe menaxhim efektiv, si dhe zbatimin e politikave dhe procedurave për komunikim efektiv, reagime dhe menaxhim të performancës.

Përmirësimi i kënaqësisë në punë: Kjo mund të përfshijë ofrimin e mundësive për rritjen dhe zhvillimin e punonjësve, si dhe zbatimin e programeve të njohjes dhe shpërblimit për të pranuar dhe vlerësuar kontributet e punonjësve.

Përmirësimi i kompensimit dhe përfitimeve: Kjo mund të përfshijë rishikimin dhe përmirësimin e paketave të pagave dhe përfitimeve për të siguruar që ato janë konkurruese dhe tërheqëse për punonjësit e mundshëm.

Nxitja e një kulture pozitive të punës: Kjo mund të përfshijë promovimin e angazhimit të punonjësve, nxitjen e një ndjenje të komunitetit dhe inkurajimin e një ekuilibri të shëndetshëm të punës dhe jetës.

Sigurimi i mbështetjes psikologjike: Kjo mund të përfshijë sigurimin e burimeve për mbështetjen e shëndetit mendor dhe menaxhimin e stresit për anëtarët e ekipit.

Shtë e rëndësishme të theksohet se shkalla e lartë e qarkullimit mund të jetë një simptomë e çështjeve më të mëdha brenda organizatës, siç janë komunikimi i dobët, mungesa e besimit dhe mungesa e transparencës. Prandaj, është e rëndësishme të adresohen edhe këto çështje themelore.

Shtë gjithashtu e rëndësishme të mbani në mend se niveli i lartë i qarkullimit mund të jetë një proces natyror në disa industri, pasi punonjësit mund të largohen për të eksploruar mundësi të reja ose për të avancuar karrierën e tyre. Në raste të tilla, është e rëndësishme të keni një strategji të rekrutimit dhe mbajtjes për të minimizuar ndikimin e shkallës së lartë të qarkullimit në produktivitetin dhe performancën e ekipit.

Në përgjithësi, zgjidhja e nivelit të lartë të qarkullimit në një ekip kërkon një qasje holistike që adreson si shkaqet kryesore të çështjes ashtu edhe sfidat themelore organizative që mund të kontribuojnë në problem.