Si të zgjidhim “trajnim të papërshtatshëm të punonjësve” në një ekip?

Trajnimi i papërshtatshëm i punonjësve mund të jetë një pikë e konsiderueshme dhimbjeje për ekipet, pasi mund të çojë në performancë të dobët, produktivitet të ulët dhe mungesë besimi midis punonjësve. Për të zgjidhur këtë problem, është e rëndësishme që së pari të identifikoni shkaqet rrënjësore të trajnimit joadekuat. Kjo mund të përfshijë kryerjen e sondazheve të punonjësve ose grupeve të fokusit për të mbledhur reagime dhe njohuri mbi çështjet në fjalë.

Reflektim:
Trajnimi i punonjësve është një aspekt thelbësor i çdo organizate, është një mënyrë për të siguruar që punonjësit të kenë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të kryer punën e tyre në mënyrë efektive, dhe është gjithashtu një mënyrë për t’i mbajtur punonjësit të azhurnuar me mjetet më të fundit, teknologjitë , dhe praktikat më të mira. Trajnimi i papërshtatshëm i punonjësve mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në performancën e punonjësve, produktivitetin dhe kënaqësinë e punës. Për më tepër, ajo gjithashtu mund të çojë në qarkullim të lartë të punonjësve dhe mungesë angazhimi midis punonjësve.

Zgjidhja:

1- Zhvilloni një program gjithëpërfshirës të trajnimit që adreson nevojat dhe aftësitë specifike të ekipit. Kjo mund të përfshijë si trajnim personal ashtu edhe në internet, si dhe trajnime dhe mentorim në punë.

2- Vlerësoni nevojat e trajnimit të ekipit në mënyrë të rregullt dhe bëni rregullime sipas nevojës për të siguruar që programi i trajnimit po plotëson nevojat e ekipit.

3- Siguroni punonjësve burimet dhe mbështetjen e nevojshme për të përfunduar programin e trajnimit, të tilla si qasja në materiale trajnimi, mësime në internet dhe stërvitje.

4- Matni efektivitetin e programit të trajnimit duke ndjekur performancën e punonjësve dhe përparoni para dhe pas trajnimit dhe bëni rregullime sipas nevojës.

5- Inkurajoni punonjësit të vazhdojnë të mësojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre përmes mundësive shtesë të trajnimit dhe zhvillimit.

6- Sigurohuni që ekipi i menaxhimit të jetë plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e trajnimit të punonjësve dhe se ata janë të angazhuar për të siguruar burimet dhe mbështetjen e nevojshme për të siguruar suksesin e tij.

Në fund të fundit, duke adresuar shkaqet thelbësore të trajnimit të papërshtatshëm të punonjësve dhe zbatimin e një programi gjithëpërfshirës të trajnimit, i cili është përshtatur për nevojat e ekipit, organizatat mund të përmirësojnë performancën e punonjësve, produktivitetin dhe kënaqësinë e punës.