Si të zgjidhim “udhëheqjen e dobët” në një ekip?

Udhëheqja e dobët mund të jetë një pengesë kryesore për ekipet dhe mund të çojë në ulje të produktivitetit, moral të ulët dhe qarkullim të lartë. Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme që së pari të identifikoni sjelljet specifike dhe veprimet që po kontribuojnë në udhëheqjen e dobët. Kjo mund të bëhet përmes sondazheve të punonjësve, grupeve të fokusit dhe intervistave për të mbledhur reagime dhe njohuri mbi çështjet e udhëheqjes në fjalë.

Pasi të jenë identifikuar çështjet specifike, është e rëndësishme t’i adresoni ato drejtpërdrejt me udhëheqësin në fjalë. Kjo mund të bëhet përmes stërvitjes, mentorimit ose menaxhimit të performancës. Shtë gjithashtu e rëndësishme të sigurohen pritshmëri dhe udhëzime të qarta për sjelljen e lidershipit dhe për t’i mbajtur udhëheqësit përgjegjës për veprimet dhe vendimet e tyre.

Përveç adresimit të çështjeve specifike, është gjithashtu e rëndësishme të krijoni një kulturë të transparencës dhe komunikimit të hapur brenda ekipit. Kjo mund të bëhet duke inkurajuar punonjësit të ndajnë mendimet dhe idetë e tyre, dhe duke nxitur një kulturë të reagimeve të hapura.

Shtë gjithashtu e rëndësishme të ofrohen mundësi për zhvillimin dhe trajnimin e punonjësve për të përmirësuar aftësitë drejtuese, të tilla si komunikimi, vendimmarrja dhe ndërtimi i ekipit.

Më në fund, është e rëndësishme të krijoni një sistem për vlerësime të rregullta të performancës për të gjithë udhëheqësit, të cilat do të lejonin reagime të vazhdueshme, dhe mundësi për të identifikuar dhe adresuar çdo çështje të udhëheqjes kur ato lindin.

Si përfundim, udhëheqja e dobët mund të jetë një çështje serioze për ekipet, por mund të adresohet përmes një kombinimi të adresimit të çështjeve specifike, krijimit të një kulture të transparencës dhe komunikimit të hapur, duke siguruar mundësi për zhvillimin e punonjësve dhe krijimin e një sistemi për vlerësime të rregullta të performancës . Duke ndërmarrë këto hapa, organizatat mund të përmirësojnë udhëheqjen brenda ekipeve të tyre, dhe në fund të fundit të përmirësojnë performancën e përgjithshme dhe produktivitetin e organizatës.