Како да се решат „ограничените можности за професионален развој“ во тим?

Како деловен психолог со експертиза за мотивација во тим, јас често наидувам на прашањето за несоодветни ресурси и поддршка во рамките на тимот. Ова може да доведе до недостаток на мотивација и продуктивност, што доведува до намалени вкупни перформанси.

Една можна причина за ова прашање е недостаток на јасна комуникација и очекувања помеѓу членовите на тимот и управувањето. Ако членовите на тимот не се јасни за тоа што се очекува од нив и немаат ресурси што им се потребни за да ги завршат своите задачи, тоа може да доведе до фрустрација и недостаток на мотивација.

Друг фактор може да биде недостаток на признание и награди за членовите на тимот кои вложуваат дополнителни напори. Ако членовите на тимот работат напорно, но не гледаат никакви резултати или признание, ова може да доведе до намалена мотивација и намалена изведба.

За да се реши ова прашање, важно е да се започне со решавање на основната причина. Комуникацијата и очекувањата треба да бидат јасно дефинирани, а членовите на тимот треба да имаат пристап до ресурсите што им се потребни за да ги завршат своите задачи. Покрај тоа, членовите на тимот треба да бидат препознаени и наградени за нивните напори, бидејќи тоа може да има позитивно влијание врз мотивацијата и целокупните перформанси.

Како заклучок, несоодветните ресурси и поддршка во тим може да доведат до намалена мотивација и перформанси. За да се реши ова прашање, важно е да се реши основната причина преку јасна комуникација, обезбедување на потребните ресурси и препознавање и наградување на членовите на тимот за нивните напори.