Како да се реши „недоволно признавање и награди за добри перформанси“ во тим?

Не недоволно признавање и награди може да доведат до демотивирана и исклучена работна сила, што на крајот влијае на продуктивноста и успехот на тимот.

Рефлексија:
Недоволното признавање и наградите можат да бидат резултат на неколку фактори, вклучително и недостаток на буџет, лоша комуникација или едноставно да не знаете како ефикасно да ги наградуваат вработените. Покрај тоа, вработените може да сметаат дека понудените награди не се значајни или релевантни за нив, што доведува до недостаток на ангажман и мотивација.

Решение:
За да се реши прашањето за недоволно признавање и награди, важно е да се започне со разбирање на потребите и преференциите на вработените. Може да се спроведе едноставно истражување за да се добие увид во кои типови награди се најмногу ценети од тимот. Овие информации потоа можат да се користат за создавање прилагоден систем на наградување што ги задоволува потребите и преференциите на вработените.

Покрај тоа, важно е да се создаде култура на признавање и ценење во рамките на тимот. Ова може да се направи преку редовни повратни информации и проценки на перформансите, како и можности за вработените да ги споделат своите успеси и достигнувања со тимот.

Конечно, важно е да имате буџет за награди и признание. Ова може да се направи со распределување на дел од ресурсите на компанијата за оваа намена или со наоѓање креативни начини да се наградат вработените без да потрошат многу пари.

Како заклучок, решавањето на прашањето за недоволно препознавање и награди во тим бара повеќестрани пристап. Со разбирање на потребите и преференциите на вработените, создавање култура на признавање и буџет за награди, компанија може да ја подобри мотивацијата и ангажманот во рамките на тимот и на крајот да вози успех.