Како да се реши „несоодветна поддршка за управување“ во тим?

Несоодветната поддршка за управување е вообичаено прашање со кое се соочуваат тимовите и може да доведе до недостаток на мотивација и ангажман кај членовите на тимот. Ова може да резултира во намалена продуктивност, работа со слаб квалитет и висок обрт.

Една од главните причини за несоодветна поддршка за управување е недостаток на комуникација и повратна информација од менаџерите. Ова може да ги натера членовите на тимот да се чувствуваат неценети и неподдржани, што доведува до недостаток на мотивација и ангажман.

Друга причина за несоодветна поддршка за управување е недостаток на обука и ресурси што им се даваат на членовите на тимот. Ова може да им отежне на членовите на тимот ефикасно да ги извршуваат своите должности, што доведува до лоша работа и намалена продуктивност.

За да го решат ова прашање, важно е менаџерите да воспостават јасни канали за комуникација со членовите на нивниот тим. Ова може да вклучува редовни состаноци, прегледи и сесии за повратни информации за да се обезбеди членовите на тимот да се чувствуваат слушнати и ценети.

Менаџерите исто така треба да обезбедат обука и ресурси на членовите на тимот за да им помогнат ефикасно да ги извршуваат своите должности. Ова може да вклучува обезбедување пристап до релевантни алатки, софтвер и програми за обука за да им помогне на членовите на тимот да ги подобрат своите вештини и знаења.

Покрај тоа, менаџерите исто така треба да создадат позитивно и поддржувачко работно опкружување преку промовирање на ангажман на вработените, признавање и благодарност. Ова може да вклучува обезбедување можности за раст и развој на вработените, како и поттикнување на култура на тимска работа и соработка.

За да се обезбеди тимот да добие соодветна поддршка за управување, важно е менаџерите да бидат свесни за потребите и проблемите на членовите на тимот и да обезбедат редовни повратни информации и поддршка. Покрај тоа, менаџерите треба да соработуваат тесно со тимот за да идентификуваат области за подобрување и да развиваат и спроведат решенија што се однесуваат на овие проблеми.

Како заклучок, несоодветната поддршка за управување може да биде главна точка на болка за тимовите, но може да се реши со подобрување на комуникацијата, обезбедување обука и ресурси, поттикнување на позитивно и поддржувачко работно опкружување и создавање можности за раст и развој.