Как да разрешим “неадекватна комуникация” в екип?

Неадекватната комуникация в рамките на екип може да доведе до различни проблеми, включително недоразумения, пропуснати срокове и нисък морал. За да се реши този проблем, е важно да се идентифицират първопричините за разпадането на комуникацията и да се обърнете директно към тях.

Една често срещана причина за неадекватна комуникация е липсата на ясни очаквания и цели. Без ясна посока и очаквания членовете на екипа може да не са сигурни в това, което се очаква от тях и може да се бори да общува ефективно помежду си. За да се справи с това, ръководителят на екипа трябва да си постави ясни цели и цели на екипа и да ги съобщи ясно на всички членове.

Друга често срещана причина за неадекватна комуникация е липсата на доверие и откритост в екипа. Ако членовете на екипа не се чувстват удобно да споделят своите мисли и идеи, може да е по -малко вероятно да общуват ефективно. За да се справи с това, ръководителят на екипа трябва да насърчи среда на доверие и отвореност, като насърчава членовете на екипа да споделят своите мисли и идеи и като предоставят възможности на членовете на екипа да се опознаят.

Друга възможна причина за неадекватна комуникация са лошите комуникационни канали и инструменти, за членовете на екипа може да бъде трудно да споделят ефективно информация и да си сътрудничат помежду си, ако не използват съответните комуникационни канали и инструменти. За да се справи с това, ръководителят на екипа трябва да гарантира, че екипът използва подходящи комуникационни канали и инструменти, като например приложения за съобщения на екипи, софтуер за управление на проекти и инструменти за видеоконференции.

И накрая, неадекватната комуникация може да бъде резултат и от липса на обучение и подкрепа. Членовете на екипа може да не са наясно с най -добрите практики за комуникация или може да нямат умения и знания, които да общуват ефективно. За да се справи с това, ръководителят на екипа трябва да осигури обучение и подкрепа на членовете на екипа, за да подобрят своите комуникационни умения и знания.

В обобщение, неадекватната комуникация в рамките на екипа може да окаже отрицателно въздействие върху представянето, производителността и морала на екипа. За да се реши този проблем, е важно да се идентифицират основните причини за разпадането на комуникацията, като липса на ясни очаквания, липса на доверие и отвореност, лоши канали за комуникация и инструменти и липса на обучение и подкрепа и ги адресирайте директно. По този начин екипът ще може да общува по -ефективно и да работи заедно по -ефективно.