آیا تصمیم گیری و هیئت وظیفه مؤثر واقعاً می تواند به غلبه بر مشکلات تیم کمک کند؟

تصمیم گیری و نمایندگی دو مهارت است که برای هر رهبر یا مدیر ضروری است. با این حال ، به نظر می رسد که بسیاری از افراد با این کارها مبارزه می کنند ، و اغلب با استناد به عدم اعتماد به نفس یا ترس از تصمیم گیری اشتباه. اما اگر بخواهم به شما بگویم که این مبارزات فقط یک موضوع ضعف شخصی نیست بلکه نتیجه ای از تهویه اجتماعی و فرهنگی است؟

بیایید با تصمیم گیری شروع کنیم. از سنین جوانی به ما آموخته می شود که تصمیم گیری درست از اهمیت بالایی برخوردار است. به ما گفته می شود که انتخاب های ما موفقیت یا عدم موفقیت ما در زندگی را تعیین می کند. در نتیجه ، ما با یافتن راه حل کامل وسواس می کنیم و اغلب با ترس از انتخاب اشتباه فلج می شویم. اما حقیقت این است که ، هیچ چیز به عنوان یک تصمیم کامل وجود ندارد. هر انتخابی با مجموعه جوانب مثبت و منفی همراه است و ما باید یاد بگیریم که آن را بپذیریم.

حالا بیایید در مورد هیئت صحبت کنیم. بسیاری از افراد با واگذاری وظایف مبارزه می کنند زیرا احساس می کنند تنها کسانی هستند که می توانند کار را به درستی انجام دهند. این ذهنیت نه تنها غیرواقعی است بلکه برای رشد و پیشرفت دیگران مضر است. با عدم تفسیر ، ما نه تنها از پتانسیل دیگران گم نمی شویم بلکه پتانسیل های خودمان را نیز محدود می کنیم.

بنابراین ، راه حل چیست؟ این ساده است ، تلاش برای کامل بودن را متوقف کنید. تلاش برای تصمیم گیری کامل یا انجام خودتان را متوقف کنید. بیاموزید که بپذیرید که اشتباهاتی رخ خواهد داد و اشکالی ندارد. عدم اطمینان را در آغوش بگیرید و جهشی از ایمان بگیرید. وظایف خود را واگذار کنید و به این اعتماد کنید که دیگران می توانند آنها را مانند شما انجام دهند.

در پایان ، دشواری در تصمیم گیری و واگذاری وظایف به طور مؤثر ضعف شخصی نیست ، بلکه نتیجه تهویه اجتماعی و فرهنگی است. با پذیرش این که هیچ چیز به عنوان یک تصمیم کامل و یادگیری برای اعتماد به دیگران وجود ندارد ، می توانیم بر این مبارزات غلبه کنیم و رهبران و مدیران بهتری شویم. بنابراین ، نیاز به کامل بودن را رها کنید و شروع به پذیرش زیبایی نواقص کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please wait...