როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არაადეკვატური მენეჯმენტის მხარდაჭერა”?

მენეჯმენტის არასაკმარისი მხარდაჭერა არის საერთო პრობლემა, რომელსაც გუნდები აწყდებიან და შეიძლება გამოიწვიოს გუნდის წევრთა მოტივაციისა და ჩართულობის ნაკლებობა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტიულობის დაქვეითება, უხარისხო მუშაობის და მაღალი ბრუნვის შემცირება.

მენეჯმენტის არაადეკვატური მხარდაჭერის ერთ -ერთი მთავარი მიზეზია მენეჯერების მხრიდან კომუნიკაციისა და უკუკავშირის ნაკლებობა. ამან შეიძლება გუნდის წევრებმა შეაფასონ და არ შეაფასონ, რაც მოტივაციისა და ჩართულობის ნაკლებობას იწვევს.

მენეჯმენტის არაადეკვატური მხარდაჭერის კიდევ ერთი მიზეზი არის გუნდის წევრებისთვის მიწოდებული ტრენინგის და რესურსების ნაკლებობა. ამან შეიძლება გაართულოს გუნდის წევრებმა თავიანთი მოვალეობების ეფექტურად შესრულება, რაც იწვევს უხარისხო მუშაობას და პროდუქტიულობის შემცირებას.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, მენეჯერებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შექმნან მკაფიო საკომუნიკაციო არხები გუნდის წევრებთან. ეს შეიძლება შეიცავდეს რეგულარულ შეხვედრებს, გამშვებ პუნქტებს და უკუკავშირის სესიებს, რათა გუნდის წევრებმა იგრძნონ მოსმენილი და ღირებული.

მენეჯერებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ ტრენინგი და რესურსები გუნდის წევრებისთვის, რათა დაეხმარონ მათ თავიანთი მოვალეობების ეფექტურად შესრულებაში. ეს შეიძლება შეიცავდეს შესაბამის ინსტრუმენტებზე, პროგრამულ და სასწავლო პროგრამებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად, რათა გუნდის წევრებს დაეხმარონ თავიანთი უნარებისა და ცოდნის გაუმჯობესებაში.

გარდა ამისა, მენეჯერებმა ასევე უნდა შექმნან პოზიტიური და დამხმარე სამუშაო გარემო, თანამშრომლების ჩართულობის, აღიარებისა და დაფასების ხელშეწყობით. ეს შეიძლება მოიცავდეს თანამშრომლების ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობების უზრუნველყოფას, ასევე გუნდური მუშაობის კულტურისა და თანამშრომლობის განვითარებას.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გუნდი მიიღებს სათანადო მენეჯმენტის მხარდაჭერას, მნიშვნელოვანია მენეჯერებისთვის იცოდნენ გუნდის წევრების საჭიროებები და პრობლემები და უზრუნველყონ რეგულარული გამოხმაურება და დახმარება. გარდა ამისა, მენეჯერებმა უნდა მჭიდროდ ითანამშრომლონ გუნდთან, რათა დაადგინონ გაუმჯობესების სფეროები და შეიმუშაონ და განახორციელონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ საკითხებს ეხება.

დასკვნის სახით, მენეჯმენტის არასაკმარისი მხარდაჭერა შეიძლება გუნდებისთვის მნიშვნელოვანი ტკივილის წერტილი იყოს, მაგრამ მისი მოგვარება შესაძლებელია კომუნიკაციის გაუმჯობესებით, ტრენინგისა და რესურსების უზრუნველსაყოფად, პოზიტიური და დამხმარე სამუშაო გარემოს განვითარებით და ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობების შექმნით.