როგორ გადავწყვიტოთ “ცუდი შესრულების მენეჯმენტი” გუნდში?

ცუდი შესრულების მენეჯმენტმა შეიძლება მავნე გავლენა მოახდინოს გუნდის პროდუქტიულობაზე და ზნეობზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისმგებლობის ნაკლებობა, გაურკვეველი მოლოდინები და თანამშრომლების დაბალი ჩართულობა.

ცუდი შესრულების მენეჯმენტის ერთ – ერთი მთავარი მიზეზი არის გუნდის წევრების მკაფიო და გაზომვადი მიზნების და მოლოდინების ნაკლებობა. ამის გარეშე, გუნდის წევრებისთვის შეიძლება რთული იყოს იმის გაგება, თუ რა არის მოსალოდნელი მათგან და როგორ ხდება მათი შესრულება.

ცუდი შესრულების მართვის კიდევ ერთი გავრცელებული მიზეზი რეგულარული და ეფექტური გამოხმაურების ნაკლებობაა. რეგულარული გამოხმაურების გარეშე, გუნდის წევრებმა შეიძლება არ იცოდნენ ის სფეროები, სადაც მათ გაუმჯობესება სჭირდებათ, და შეიძლება არ ჰქონდეთ შესაძლებლობა შეცვალონ შეცდომები ან შექმნან თავიანთი სიძლიერე.

ამ საკითხების მოსაგვარებლად, ორგანიზაციებს შეუძლიათ განახორციელონ ეფექტური მართვის სისტემების ეფექტური სისტემები, რომლებიც მოიცავს მკაფიო და გაზომვადი მიზნებს, რეგულარულ გამოხმაურებას და თანამშრომელთა განვითარებისა და ზრდის შესაძლებლობებს.

ერთი გამოსავალი იქნება გუნდის თითოეული წევრისთვის მკაფიო და გაზომვადი მიზნების დადგენა, რომელიც შეესაბამება ორგანიზაციის საერთო მიზნებს. ეს მიზნები აშკარად უნდა ეცნობოს გუნდის წევრებს და რეგულარულად უნდა იქნას განხილული, რომ ისინი კვლავ აქტუალური იყოს და შეესაბამება ორგანიზაციის საჭიროებებს.

კიდევ ერთი გამოსავალი იქნება რეგულარული შესრულების შეფასებისა და უკუკავშირის პროცესების დადგენა. ეს შეიძლება შეიცავდეს გუნდის წევრებისთვის რეგულარული გამოხმაურებისა და მწვრთნელის მიწოდებას, ასევე რეგულარულად განხორციელებული ოფიციალური შესრულების შეფასების ჩატარებას. ეს ხელს შეუწყობს გაუმჯობესების სფეროების იდენტიფიცირებას და თანამშრომლებისთვის შესაძლებლობების მოგვარებას და მათი შესრულების გაუმჯობესებას.

გარდა ამისა, ორგანიზაციებს შეუძლიათ უზრუნველყონ თანამშრომლების განვითარებისა და ზრდის შესაძლებლობები, როგორიცაა ტრენინგის ჩატარება და რესურსების უზრუნველყოფა უნარების გასაუმჯობესებლად და კარიერული წინსვლისა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შეთავაზებაში.

ზემოაღნიშნულზე ასახვისას, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შესრულების მენეჯმენტი უწყვეტი პროცესია, ეს არ არის ერთჯერადი მოვლენა. აქედან გამომდინარე, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს შესრულების მენეჯმენტის კულტურის დამკვიდრებას, სადაც თანამშრომლებმა იციან მათი შესრულება და მათი როლის მოლოდინი, და სადაც უკუკავშირი რეგულარული და მიმდინარე პროცესია.

მოკლედ რომ ვთქვათ, გუნდში ცუდი შესრულების მენეჯმენტის მოსაგვარებლად, მნიშვნელოვანია, რომ დადგინდეს მკაფიო და გაზომვადი მიზნები, უზრუნველყოს რეგულარული გამოხმაურება და შესაძლებლობები თანამშრომელთა განვითარებისა და ზრდისათვის და ხელი შეუწყოს შესრულების მენეჯმენტის კულტურას.