Kuidas lahendada meeskonnas “kehva jõudluse juhtimine”?

Halb jõudluse juhtimine võib mõjutada meeskonna tootlikkust ja moraali kahjulikku mõju. See võib põhjustada vastutuse puudumist, ebaselgeid ootusi ja töötajate madalat kaasatust.

Halva jõudluse haldamise üks peamisi põhjuseid on meeskonnaliikmete selgete ja mõõdetavate eesmärkide ja ootuste puudumine. Ilma nendeta võib meeskonnaliikmetel olla keeruline mõista, mida neilt oodatakse ja kuidas nende tulemusi hinnatakse.

Veel üks halb jõudluse haldamise põhjus on regulaarse ja tõhusa tagasiside puudumine. Ilma regulaarse tagasisideta ei pruugi meeskonnaliikmed olla teadlikud valdkondadest, kus nad vajavad, ja neil ei pruugi olla võimalust oma vigu parandada ega tugevusi tugineda.

Nende probleemide lahendamiseks saavad organisatsioonid rakendada tõhusaid tulemusjuhtimissüsteeme, mis hõlmavad selgeid ja mõõdetavaid eesmärke, regulaarset tagasisidet ning võimalusi töötajate arendamiseks ja kasvuks.

Üks lahendus oleks iga meeskonnaliikme jaoks selged ja mõõdetavad eesmärgid, mis on kooskõlas organisatsiooni üldiste eesmärkidega. Neid eesmärke tuleks meeskonnaliikmetele selgelt edastada ja neid tuleks regulaarselt üle vaadata, et tagada, et need on endiselt asjakohased ja vastavad organisatsiooni vajadustele.

Teine lahendus oleks regulaarsete jõudluse hindamise ja tagasiside protsesside kehtestamine. See võib hõlmata regulaarse tagasiside ja juhendamist meeskonna liikmetele, samuti korrapäraselt ametlike tulemuste hindamise läbiviimist. See aitab tuvastada parendusvaldkondi ja pakub töötajatele võimalusi probleemide lahendamiseks ja nende tulemuslikkuse parandamiseks.

Lisaks saavad organisatsioonid pakkuda võimalusi töötajate arendamiseks ja kasvuks, näiteks koolituse ja ressursside pakkumine oskuste parandamiseks ning võimaluste pakkumiseks karjääri edendamiseks ja ametialase arenguks.

Ülaltoodu kajastades on oluline märkida, et jõudluse haldamine on pidev protsess, see pole ühekordne sündmus. Seetõttu on ülioluline luua tulemusjuhtimise kultuur, kus töötajad on teadlikud oma tulemuslikkusest ja ootustest ning kus tagasiside on regulaarne ja jätkuv protsess.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et meeskonnas halva jõudluse juhtimise lahendamiseks on oluline kehtestada selged ja mõõdetavad eesmärgid, anda regulaarset tagasisidet ja võimalusi töötajate arendamiseks ja kasvuks ning edendada tulemusjuhtimise kultuuri.