Како да се реши „несоодветната разновидност и вклучување“ во тим?

Несоодветната разновидност и вклучување во рамките на тимот може да доведе до недостаток на креативност, иновации и продуктивност. Исто така, може да доведе до недостаток на разбирање и емпатија кон различни перспективи, позадини и искуства, што може негативно да влијае на ангажманот на вработените, мотивацијата и задоволството.

За да се реши ова прашање, важно е прво да се идентификуваат основните причини за проблемот. Ова може да вклучува спроведување истражувања, фокус групи и интервјуа со вработените за да соберат повратни информации и увид за нивните искуства со различностите и вклучувањето во тимот.

Откако ќе се идентификуваат основните причини, организациите можат да преземат повеќестрани пристап за решавање на проблемот. Некои решенија може да вклучуваат:

-На развој и спроведување на сеопфатна стратегија за разновидност и вклучување: ова може да вклучува поставување на јасни цели и метрика за различност и вклучување и создавање план за постигнување на тие цели.
-Обезбедување обука и образование за вработените на теми како што се несвесна пристрасност, културна компетентност и микроагресии.
-На создавање безбедно и инклузивно опкружување за вработените да ги споделат своите искуства и перспективи, и активно да бараат и да ги вреднуваат нивните придонеси и идеи.
-Обезбедувајќи можности за вработените да се поврзат и да учат од колегите од различно потекло и перспективи.
-Нафинирање на култура на почит, емпатија и отвореност.

Важно е да се има предвид дека постигнувањето на различностите и вклучувањето е континуиран процес што бара постојани напори и посветеност од сите членови на тимот. Важно е редовно да се прегледува и проценува напредокот кон постигнување на целите на различностите и вклучувањето и да се направат прилагодувања по потреба. Редовно собирање повратни информации од вработените, а исто така и создавање систем за анонимни поплаки може да помогне да се идентификуваат и да се решат сите проблеми што можат да се појават.

Како заклучок, решавањето на несоодветна разновидност и вклучување во рамките на тимот бара проактивен и холистички пристап кој се однесува на основните причини за проблемот и вклучува активно учество и ангажирање на сите членови на тимот. Со создавање на култура на инклузивност, почит и емпатија, организациите можат да поттикнат поразновидна и инклузивна работна сила која е подобро опремена за да поттикне иновации и да постигне деловен успех.