Како да се реши „несоодветно признавање и награди“ во тим?

Несоодветното препознавање и наградите можат да бидат значајна точка на болка за тимовите, бидејќи може да доведе до намалена мотивација, ангажман и продуктивност. Ова може да биде особено предизвик кога членовите на тимот сметаат дека нивните придонеси не се признати или ценети од организацијата.

Една од клучните причини за несоодветно препознавање и награди може да биде недостаток на јасна комуникација и усогласување околу тимските и индивидуалните цели, како и недостаток на транспарентност во процесот на препознавање и награди.

За да се реши ова прашање, организациите прво треба да воспостават јасни цели и очекувања за тимот и да обезбедат членовите на тимот да разберат како нивните придонеси се усогласуваат со овие цели. Ова може да се направи преку редовни тимски состаноци и дискусии еден-на-еден со членовите на тимот.

Покрај тоа, организациите треба да развијат и спроведат транспарентен процес на препознавање и награди, јасно комуницирајќи ги критериумите и упатствата за препознавање и награди и да обезбедат редовни повратни информации и ажурирања за процесот.

Исто така е важно да се препознаат и наградуваат членовите на тимот на најразлични начини, формално и неформално, како што се преку бонуси, промоции и признавање на јавноста, како и преку неформално признание, како што се белешки за благодарност или мали подароци.

Друг аспект што може да се реши е да се воспостави култура на признавање и ценење во рамките на тимот, охрабрувајќи ги членовите на тимот да ги признаат и ценат придонесите на нивните колеги.

Севкупно, организациите треба да се фокусираат на создавање околина каде членовите на тимот се чувствуваат ценети и признати за нивните придонеси и каде признавањето и наградите се усогласени со тимските и индивидуалните цели. Ова ќе помогне да се зголеми мотивацијата, ангажманот и продуктивноста и на крајот да се поддржи целокупниот успех на тимот и организацијата.